52 มหา’ลัย ลดค่าเทอม-คืนเงินหอ-ตั้งกองทุน ช่วย‘น.ศ.-พ่อแม่’

52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอม-คืนเงินหอ-ตั้งกองทุน ช่วย‘น.ศ.-พ่อแม่’ สู้วิกฤต โควิด รมว.อุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือ หลายสถาบันขานรับนโยบาย

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมถึงนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงออกประกาศ อว.ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

โดยให้มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ที่เรียกเก็บในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ หรือปีการศึกษาแรกของปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ พร้อมออกมาตรการต่างๆ ช่วยเหลือนักศึกษา ล่าสุด 52 มหาวิทยาลัยขานรับนโยบาย โดยลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลด หรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ รวมถึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นต้น

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า 52 มหาวิทยาลัยมีมาตรการ และสัดส่วนช่วยเหลือแตกต่างกันไป อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาผ่อนผันชำระค่าเทอมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือวันที่ 9 ส.ค. รวมทั้ง จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 ทุน รวม 15 ล้านบาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ยคืนเงินค่าหอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่อนผันระยะเวลาการชำระ และแบ่งชำระการจ่าย จัดสรรทุนทำงาน และทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ ทั้งให้ยืมและให้เปล่า เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คืนเงินค่าหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่อนผันระยะเวลาชำระและลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่อนพันระยะเวลาการชำระ และตั้งกองทุนช่วยนักศึกษา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งกองทุนช่วย 5,000 บาทต่อทุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่อนพันระยะเวลาการชำระ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ให้แบ่งจ่ายและคืนค่าชำระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแบ่งการชำระการจ่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่อนพันระยะเวลาการชำระ คืนเงินค่าเช่าหอพัก และค่าน้ำประปา 2 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลดค่าเทอม 20% มหาวิทยาลัยศรีปทุมลดค่าเทอม 25% มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตลดค่าเทอมภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 25% และสามารถขอผ่อนชำระค่าเทอมได้ เป็นต้น

affaliate-2

“หลายมหาวิทยาลัยพยายามปรับตัว และมีมาตรการต่างๆ ออกมา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปในหลายๆ ด้าน ส่วนการลดค่าเทอมจะมีแนวทางออกมาในเร็วๆ นี้” นายสุวิทย์กล่าว

สำหรับ 52 มหาวิทยาลัย ที่มีนโยบายลดค่าเทอมช่วยนักศึกษา ประกอบด้วย 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยมหิดล 5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.มหาวิทยาลัยศิลปากร 8.มหาวิทยาลัยบูรพา 9.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 13.มหาวิทยาลัยรามคำแหง 14.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17.มหาวิทยาลัยนเรศวร 18.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19.มหาวิทยาลัยพะเยา 20.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

21.มหาวิทยาลัยทักษิณ 22.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 23.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 24.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 25.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 26.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 27.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28.มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 29.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 30.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

31.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 32.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 33.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 34.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 35.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 36.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 37.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 38.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 39.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 40.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

affaliate-2

41.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 42.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 43.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 44.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 45. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 46.มหาวิทยาลัยพายัพ 47.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 48.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 49.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 50.มหาวิทยาลัยศรีปทุม 51.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 52.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

affaliate-2

error: Content is protected !!