4 กลุ่มเป้าหมาย ที่กระทรวง พม.ให้สิทธิเงินเยียวยา คนละ 2000 บาท

25 เมษายน 63 เวลา 10.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงพม.

ชี้แจงกรณีขอรับเงินเยียวยารายละ 2,000 บาท จากกระทรวงพม. ที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ว่า กระทรวงพม. มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว

สำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ เช่น

  1. เด็ก
  2. คนพิการ
  3. ผู้สูงอายุ
  4. ผู้ที่เดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางกระทรวงพร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริง จากนักสังคมสงเคราะห์ว่า มีความเดือดร้อนอย่างไร และความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด และต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้าง แต่ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา ต้องเป็นประชาชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ

เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น หากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะมีการจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน 2,000 บาท

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวงพม.

สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.63 โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง เพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด และตกหล่นให้น้อยที่สุด

affaliate-2

ทั้งนี้ หากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเดือดร้อน อยู่ในสภาวะยากลำบากตกงาน ขาดรายได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้ทุกจังหวัด

ในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือแจ้งมายัง สายด่วนพม.โทร 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้กระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

affaliate-2

error: Content is protected !!