4 เรื่อง กับการไป ฝากเ งิ นไว้ที่ ธนาคาร แต่ หล า ยคนยังไม่ค่อย รู้

แน่นอนว่าการที่เรานั้นได้ นำเ งิ นไปฝากกับธนาคารเป็นประจำ เพราะอย ากจะมีเ งิ นเก็บไว้ใช้ ในอนาคตข้างหน้าต่อไปนั้นเอง หรือบางคนอาจฝากไว้กินดอ ก แต่ถึงแม้การฝากเ งิ นนั้น กับธนาคารจะมีข้ อ ดี แต่ข้ อเ สี ยก็มีเช่นกันนะคับ ซึ่งเชื่อว่าหล า ยๆคนคงจะไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เราเลยมีเรื่องที่อย ากจะบอ กให้ กับคนที่นำเ งิ นไปฝากกับธนาคารบ่อยๆ จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

1 มีความเ สี่ ย งที่จะไม่ได้เ งิ น คืนหากแบงค์ล้ม

เราเชื่อว่าฝากเ งิ น ไว้กับธนาคารประจำ ไม่ต้องกลัวเ งิ นต้นห า ย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าแบงค์เกิดเจ๊งขึ้นกระทันหัน มา อ ย่ า ง เช่นในปี 40 เราจะเอาเ งิ น คืนจากใครได้ หล า ยคนบอ กว่ามีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองเ งิ น ฝาก ยังไง

ก็ได้คืนทั้งหมดมันใช่อยู่ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคับ แต่ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกา คุ้มครองเ งิ น ฝาก ไม่ได้คุ้มครองเ งิ น เต็มจำนวนอีกต่อไปแล้วนะคับ โดยวงเ งิ น คุ้มครองจะค่อยๆ ล ดลง จากข้ อมูลข้างต้น มันแปลว่าเ งิ น ต้น

เราไม่ได้ปลอ ดภั ย 100เปอร์เซนแน่นอน แบบที่เราคิด อีกต่อไปจะเห็นว่าการฝากเ งิ นนั้น มากเกินความจำเป็น อาจจะก่อให้เกิดผลเ สี ยมากกว่าผล ดี ดังนั้นเราควรจัดสรรเ งิ นให้เหมาะสมเสียก่อน ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เ งิ น สำรองใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ด้วย และการลงทุน เพื่อให้เ งิ น ทำงาน สร้างความมั่งคั่งให้เราในอนาคต

2 ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคน มีความฝันเป็น ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเกษียณก่อนกำหนด ก็ดี เที่ยวรอบโลกก็ใช่ มีบ้านหลังใหญ่ก็ตาม ส่งลูกเรียนเมืองนอ ก ความฝันเหล่านี้จะเป็นจริงได้ จำเป็นต้องใช้เ งิ น จำนวน มาก หล า ยคนคิดว่า

พ ย า ย า ม เก็บเ งิ นต่าง ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเ งิ น ไปทำฝันใ ห้เป็นจริงในวันข้างหน้านั้นเอง แต่การทำเช่นนี้ อาจทำให้คว ามฝันเป็นจริงได้ ย า ก มากเลย หรือไม่มีวันเป็นจริงเลย จากเรื่องเ งิ น เฟ้อในข้ อแรก

เราจะเห็นว่าฝากเ งิ น ในแบงค์ยิ่งทำให้มูลค่าเ งิ น ล ดลงทุกๆวัน เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่ดีนะคับ ดังนั้นควรแบ่งเ งิ น ไปลงทุนอย่างอื่น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราด้วยนะคับ และนำผลตอบแทนไป ทำคว ามฝันให้เป็นจริงในวันข้างหน้า

3 เ สี ยโอกาสในการให้เ งิ น ทำงานแทนเรา

ข้ อ ดีของเ งิ น ฝากคือ สามารถเปลี่ยนเป็นเ งิ น สด ม าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เลย และ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ นได้ทันที ไม่รวมเ งิ น ฝากที่มีเงื่อนไขพิเศษต่างๆ แต่การฝากเ งิ นนั้น มากเกินความจำเป็น ทำให้เราเ สี ยโอกาสนำเ งิ น

ส่วนเกิน ไปลงทุนสร้าง ผลตอบที่ดี ให้กับเราในอนาคต ได้ หล า ย คนกลัวคำว่าลงทุนจะไม่ดี เนื่องจากมีความไม่แน่นอน และอาจข า ดทุนได้ในที่สุด แต่จากสถิติพบว่า การลงทุนในระยะเวลาที่ ย า ว นานขึ้น โอกาสข า ดทุนจะน้อย

ก็จะน้อยลงต ามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาลงทุนนานขึ้นไปอีก โอกาสข า ดทุนน้อยลง และเ งิ น สามารถทำงานสร้างร ายได้แทน เราได้นานขึ้นด้วย

4 ยิ่งฝากนานเ งิ น ยิ่งห า ย

จากความเชื่อที่ว่า ฝากแบงค์เ งิ น ต้นไม่ห า ยนั้น แถมได้ ด อ ก เบี้ยสบายๆอีกด้วย เรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียว เพราะเ งิ น ต้นไม่ห า ย แต่มูลค่าเ งิ น ล ดลงตลอ ดเวลา เนื่องจากเ งิ น เฟ้อแล้ว เ งิ น เฟ้อก็คือ ภาวะที่ร า ค า

ของสินค้าต่างๆสูงขึ้นไป ทำให้มีเ งิ น เท่าเดิมแต่ซื้ อ สิ น ค้ า ได้น้อยลงนั่นเอง หรือสรุปง่ายๆคือมีเ งิ น เท่าเดิม แต่มูลค่าของเ งิ น ล ดลง เ งิ น เฟ้อเฉลี่ยของไ ทยอยู่ที่ประมาณ 3เปอร์เซน แต่ ด อ ก เบี้ยเ งิ น ฝากทั่วไป ในปัจจุบัน มักจะต่ำกว่า 3เปอร์เซนแน่นอน เมื่อหักลบกันแล้ว มูลค่าของเ งิ น ก็ยังคงน้อยลงอยู่ดีคับ