ต้นทองอุไรแสนสวย มีปลูกไว้ภ า ย ในบ้าน ยิ่งปลูกถูกวันยิ่งเจริญรุ่งเรือง

ต้นทองอุไรแสนสวย มีปลูกภ า ย ไว้ภายในบ้าน ยิ่งปลูกถูกวันยิ่งเจริญรุ่งเรือง

ด้านความเป็นมงคล

ต้นทองอุไรนั้นถือว่า เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเลย ที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดง า ม มาก และแถม ยังท น แดดได้ดีอีกด้วย คนโบราณเชื่อว่าทองอุไร จะเสริมเรื่อง โ ช ค ช ะ ต า ของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น มีเงิน มีทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อทองอุไรดดยแท้

และอีกชื่อหนึ่งข อ ง ต้นทองอุไรนะเนก็คือ ด อ ก สร้อยทอง ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นมงคล น า ม ด้วยเช่นกัน นอกจากความเชื่อในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แล้ว ยังเชื่อกันว่า ต้นทองอุไรจะเสริมวาสนาบา ร มีช่วยให้ผู้ปลูก นั้นมีเกียรติ และมีลาภยศสูงส่งอีกด้วยนะคับ

วันพุธ คือ วันมงคลของไม้ พั น ธุ์ นี้ เพราะมี ดีมีเด่นที่เป้น นามมงคล ของ ด อ ก ซึ่งจะเหลืองอร่าม ดั่งทองคำที่มีค่า ตระการตา ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็น ผู้ที่จะลงมือปลูกทองอุไร เพื่อให้ได้พลังแห่ง ด ว ง ช ะ ต า ที่ดีเยี่ยมนั้นเอง

และควรจะปลูกท อ ง อุไร ไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้านนะคับ จึงจะเอื้อให้มีอิทธิพลมงคล ข อ ง ไม้นี้ ได้เกื้อหนุนเสริม ส่ง ด ว ง ช ะ ต า ของผู้เป็น เจ้าของบ้านได้ดี แต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศที่อยู่ท า งด้านหลังของบ้านคุณพอดี และไม่มีพื้นที่จะปลูกได้ในบริเวณหลังบ้านได้แล้วนั้น

ก็อนุโลมให้ปลูกหน้าบ้านได้เลยคับ แต่ให้เฉียงๆ ค่อนมา ทางทิศเหนือไว้เป็นเกณฑ์ก้จะดี