ไ อเดี ยกั กตั วอยู่บ้าน ผั กอ ยู่ข้างใน ไก่อ ยู่ข้ างน อก สร้างรายได้อยู่ที่บ้านได้ ทำกินเองก็ง่าย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่อง ร า วดีๆที่เรานั้นเอามานำเสนอในวันนี้ค่ะ สำหรับใครที่ ใครที่กำลังปลูกผักทำสวนอยู่ และ เลี้ยงไก่ไปด้วยพร้อมๆกัน คงจะรู้ดีสำหรับปัญหาที่ เกิดขึ้น เพราะ พวกมันจะไปคุ้ยเขี่ย อ า ห า ร และทำให้พืชผักได้รับความ เ สี ย ห า ย ไปด้วย ดังนั้นเราจึงต้องแยกสวนผัก และ โรงเลี้ยงออกจ า ก กัน ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย ไม่สะดวกที่จะแยกส่วนกัน

ที่จะช่วยให้คุณสามารถเลี้ยงไก่ และ ปลูกผักไปด้วยกันได้ในพื้นที่ เดียวกัน โดยที่ไม่ต้องแยกส่วน นอก จ า กจะเป็นการประหยัดพื้นที่แล้ว ยังช่วยสร้างประโยชน์ให้พืชผักสวย ง า มได้อีกด้วย จะมีวิธีการยังไง ไปดูกันเลย

ไอเดียการออกแบบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยที่ไม่สร้างความ เ สี ย ห า ย ให้กับสวนผัก เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศอย่า ง ม า ก โดยจะสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่แยกออกอย่างชัดเจน แต่จะใช้ตะแกรงทำเป็นทางเดินรอบๆแปลงผัก เพื่อให้พวกมันสามารถเดินเข้ามาใน แปลงผักได้ และ เป็นการป้องกันการคุ้ยเขี่ยในบริเวณอื่นที่เราไม่ต้อง ก า ร จำกัดบริเวณความเสียหายที่อ า จ เกิดขึ้นต่อแปลงผักได้

นอก จ า ก นี้มูลไก่ จะช่วยเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักให้สวย ง า มยิ่งขึ้น เพราะโดยธรรมชาติของพวกมัน จะคุ้ยเขี่ยหาอาหารและเมื่อกินเสร็จจะถ่ายออกมาในบริเวณนั้นๆ ซึ่งมูลจะกลายเป็ยปุ๋ยชั้นดีให้กับ แปลงผักข อ ง เรา

เราสามารถสร้างตะแกรงให้อยู่ใกล้กับแปลงผัก ทำรอบล้อมแปลงผักของเรา และเป็นการกำหนดทิศทางได้ว่า จะให้เดินไปส่วนไหนได้บ้าง พวกมันก็จะคุ้ยเขี่ยหาอา ห า ร และขับถ่าย ออกมาเป็นปุ๋ยให้ผักโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็เป็นผลดีให้ทั้งไก่ และ แปลงผักของเราด้วย ที่สำคัญการทำตะแกรงแบบนี้ จะช่วยป้องกัน ก า ร บุกรุกจาก สั ต ว์ อื่นๆ ไม่ให้เข้ามารบกวนแปลงผักของเราได้อีกด้วย

ประโยชน์ จ า ก ไอเดียผักอยู่ข้างใน ไก่อยู่ข้าง น อ ก

1. ช่วยป้องกัน สั ต ว์ อื่นๆจากข้าง น อ ก เข้ามาทำลายแปลงผัก รวมถึงไก่ที่เราเลี้ยงไว้

2. ใช้มูลเป็นปุ๋ยไปในตัวให้กับแปลงผัก เป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยลงได้

3. เ ร า สามารถสร้างตะแกรงเพื่อกำหนดเส้นทางเดินให้พวกมันได้ตามความต้อ ง ก า ร

4. ช่วยป้องกันความ เ สี ย ห า ย ที่เกิดจากการคุ้ยเขี่ย ข อ งไก่

5. เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย แต่ต้อง ก า ร ปลูกผักและเลี้ยงไก่ไปพร้อมกัน

เรียกได้ว่าเป็นไอเดียที่ได้ประโยชน์ ที่สำคัญยังเป็น ก า ร ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า สามารถใช้ประโยชน์ได้กับทั้ง 2 อย่าง

ขอบคุณที่มา ไอเดีย เด็ดดี