ไ อเ ดีย วิ ธีต อน กิ่ ง มะน าว ให้รา กอ อกเ ยอะ ติดทุ กกิ่ง มือให ม่ก็ทำตา มได้

สำหรับ ก า รขยาย พันธุ์ พืชนั้น ก็มีด้วยกันอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ทำง่ายและได้ผลดี เป็นที่นิยมที่สุดแบบหนึ่งคือ ก า ร ตอนกิ่ง วันนี้เราจึงได้นำวิธีการตอนกิ่งมะนาวมา ส อ น ทุกคนทำกัน รับร อ งว่าเป็นทุกต้น ติดทุกกิ่งแน่นอน

อุปกรณ์ ที่ต้องตรียม

1. กิ่ง พั น ธุ์ มะนาว

2. ขุยมะพร้าว

3. เชือก ฟ า ง

4. ถุงร้อนใส่อา ห า ร

5. ดินปลูก (ดินร่วน กาบมะพร้าว)

6. ถุงดำสำหรับ เพาะชำ

ขั้นตอนในก า ร ทำ

1. เริ่มแรก ต้องเริ่มจาก ก า ร “ทำตุ้ม” โดยการนำขุยมะพร้าว ที่เตรียมไว้ ไปแช่ในน้ำให้ชุ่ม จ า กนั้นก็บีบน้ำออกให้ขุยมะพร้าวหมาดๆ นำใส่ถุงร้อนแล้วมัด ป า กถุงด้วยเชือกฟางไว้ ก็จะได้เป็น ตุ้มขุยมะพร้าว

2. ขั้นต่อมา ให้ทำก า ร “เลือกกิ่ง พั น ธุ์ “ ซึ่งกิ่ง พั น ธุ์ ที่ดีจะมีลักษณะดังนี้ ความย า ว 50-60 เซนติเมตร เส้นรอบ วง 2.0-2.5 เซนติเมตร เทียบง่ายๆขนาดเท่า แท่งดินสอ

3. จากนั้นให้ทำ ก า ร “ควั่นกิ่ง” โดยวิธีการคลั่นคือ ให้ควั่นห่างจากกิ่งหลัก 10 เซนติเมตร แล้วใช้ มี ด ควั่นสองรอบหัว-ท้าย ระยะห่างกันประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วลอกเปลือกกิ่ง อ อ ก จากนั้นก็ให้ขูดเมือกออกให้หมด

4. ทำ ก า ร “มัดตุ้ม” โดยนำตุ้มที่ทำเตรียมไว้มา ผ่ า ครึ่ง จากนั้นก็ แ ห ว ก ออก แล้วนำไปครอบกิ่งบริเวณที่ทำการควั่นไว้ แบบ ห้แนบสนิท แล้วใช้เชือก ฟ า งมัดตุ้มขุยมะพร้าวกับกิ่งไว้ด้วยกันให้แน่น

5. ขั้นต่อมา เป็น ก า ร “ติดตามผล” จะใช้เวลาประมาณ 20-22 วัน จะเริ่มสังเกตเห็นรากสีขาว งอกออกมาให้เห็น แล้วรอต่อไปอีกจนครบ 30-45 วัน จะเห็น ร า ก ขึ้นมาเต็ม

6. จากนั้นก็ให้ทำ ก า ร “ย้ายกิ่งตอน” โดยการตัดกิ่งตอนออก จ า กกิ่งแม่ นำปูนแดงมาทาบริเวณรอยตัด ที่ตัดออก จ า กกิ่งแม่ แล้วค่อยๆแกะเชือกฟางและตุ้มที่ห่อกิ่งอยู่ออกอย่างเบามือ โดยระวังอย่าให้รากเสียหาย

7. สุดท้ายเป็นขั้นตอน “นำกิ่งตอนลงปลูก” โดยนำกิ่งตอนลงปลูกในถุงเพราะชำ ซึ่งให้เตรียมถุงเพาะชำ โดยการใส่ดินร่วน 3 ส่วน และ กาบมะพร้าว 1 ส่วน คลุกให้เข้ากัน แล้วนำกิ่งตอนมาลงปลูก ปักหลักด้วยไม้ไผ่เล็กเพื่อเป็นการค้ำกิ่งไว้ให้ตรง

8. นำไปเพาะไว้ในที่ร่ม ใช้เวลา 1-2 เดือน ร า ก จะเต็มถุงเพาะชำ จากนั้นก็พร้อมสำหรับการนำไปปลูกลงดินได้เลย

ข้อเสนอแนะ : สำหรับช่วงที่เหมาะสมกับ ก า รตอนกิ่งคือ ช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคมไปถึงเดือนสิงหาคม เพราะเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป และมีความชื้นสูง เหมาะแก่ก า ร ตอนกิ่งให้ได้ผลดีที่สุด

ชมคลิปวิธีที่ 1 ด้านล่าง

ชมคลิปวิธีที่ 2 ด้านล่าง