รี บจ ด ไว้เ ลย มีเ งินแ ค่ 500 บาท สูต รนี้ ทำได้เท่ ากับปุ๋ย 10 กระสอบ ทำตา มได้เ ลย

จุลินทรีย์สังเคราะห์ แสงเป็นสิ่งมีชีวิตข น า ด เล็ก พบได้ตามในดิน และ แหล่งน้ำต า ม ธรรมชาติ ทั้วไป ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ต่อมาเกษตรกรมีการใช้ส า ร เคมีในการทำเกษตรมากขึ้น ทำให้ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต า ม ธรรมชาตินั้นลดจำนวนน้อยลงไป ม า ก เราจึงต้องทำการหมักและเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ขึ้นมาด้วยตัวเอง

คุณสมบัติ และ ข้อดี ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเมื่อนำมาใช้ในก า ร เกษตร

– เป็นตัวช่วยเร่งปฎิกิริยาใน ก า รย่อยสลาย ทำให้เกิดปุ๋ยในดินได้เร็วขึ้น

– มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน

– ใช้ง า น ร่วมกับปุ๋ย ทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพม า ก ขึ้น ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลง 30 – 50 %

– เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกระบวนก า ร รีไซเคิล คาร์บอน และ ส า ร จำพวกซัลเฟอร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับ ก า รเจริญเติบโตของต้นไม้

– ทำให้ร า ก ของพืชแข็งแรงสามารถหาอาหารได้เก่งสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น

– พืชมีความแข็งแรงต้านท า น โรคพืชต่างๆได้ดี

– ฉีดพ่นในคอกสัตว์ช่วยทำความสะอาด และ ลดกลิ่นเหม็นของมูล

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ( รวมแล้ว ประมาณ 500 บาท )

– น้ำปลาขวดใหญ่ 3 ขวด ประมาณ 75 บาท

– ไข่ไก่ 3 แผง ประมาณ 300 บาท

– ผงชูรส 1 กิโลกรัม 100 บาท

– กะปิ 2 กระปุกเล็ก 40 บาท

ขั้นตอน วิธีก า ร ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

1. ตอกไข่ลงไป 2 ฟอง ตีให้ไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากัน

2. ใส่ผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลา 4 ช้อนโต๊ะ กะปิครึ่งช้อนโต๊ะ ( กะปิเป็นอาห า ร ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นตัวช่วยเร่งให้ติด แดงได้ง่ายขึ้น )

4. ใส่น้ำเปล่าต า ม ลงไปจนเต็ม เขย่าให้เข้ากัน แล้วนำไป ตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

5. หลังจ า ก นั้นก็จะเริ่มเป็นสีแดง แสดงว่าตัวจุลินทรีย์สังเคราห์แสงนั้นเจริญเติบโตจนเต็มขวดแล้ว

อย่างที่กล้าวเอาไว้ในข้างต้นว่า จุลินทรีย์สังเคราห์แสง นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และ ในดิน เราแค่นำเอามาเพาะเลี้ยงด้วย กระปิ น้ำปลา ผงชูรส ไข่ไก่ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับก า ร เจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์

ส่วนที่ในขวดเป็นสีแดงนั้นเป็นสัญญานบ่งบอกว่า น้ำในขวดเต็มไปด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราห์แสง ซึ่งพร้อมสำหรับการนำไปใช้ ง า นต่อไป

เคล็ดลับ ที่ทำให้จุลินทรีย์สังเคราห์ แ ส งติดแดง 100%

– หากใช้น้ำประปา จะ อ อ ก เป็นสีเขียว สีขวา หรือ แดงไม่เต็มที่

– หากใช้น้ำ บึง สระ ( โดยเฉพาะน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา ) จะได้ผลดี ม า ก แดงภายใน 5-7 วัน

– น้ำบาดาล จะติดแดงบ้าง ขาวบ้าง ขึ้นอยู่กับ ส า รเจอปนในแหล่งน้ำ

อ้างอิงจากข้อมูลของ อาจารย์ มนตรี นักระนาด ที่ท่าน ทดลองทำมาแล้วหลายครั้งแล้วได้ผลดังกล่าว ทำให้สรุปได้ว่า น้ำที่ใช้ได้ดีที่สุดควรเป็นน้ำจ า ก จากบ่อเลี้ยงปลา อ า จเพราะมีจุลินทรีย์สังเคราห์แสงอาศัยอยู่ ในแหล่งน้ำอยู่เยอะ เพราะได้มูลปลาและอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ปลาหากินในบ่อเป็น อาหารเลี้ยงอยู่แล้ว ทำให้จุลินทรีย์ สังเคราห์แสง ที่อยู่ในแหล่งน้ำเหล่านี้แข็งแรง และ มี ก า รเจริญเติบโตดี เวลานำน้ำ จ า ก แหล่งน้ำเหล่านี้มาเพาะจุลินทรีย์สังเคราห์แสง จึงทำให้เจริญเติบโตได้เร็วและติดได้ง่ายกว่า จ า ก แหล่งน้ำอื่น

วิธีนำไปใช้

– จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ ทุกๆ 7 วัน

– จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน ทุกๆ 7 วัน

ชมคลิปด้านล่าง