รู้ยั ง? ต้ นไ ม้ 10 ชนิ ดป ลูกใ นบ้ า นได้ ช่วยฟอ กอากาศได้ ดีม าก เพิ่ มค วา มส ดชื่น

การปลูกต้นไม้ หรือหาต้นไม้มาเลี้ยงนั้น ไม่ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างที่มี ก า ร รณรงค์เพียงอย่างเดียว หรอ กนะคะ

แต่ยังมีประโยชน์ ต่อร่างกายมนุษย์อีกมาก ม า ย โดยเฉพาะต้นไม้ที่ใช้ปลูกในบ้านนั้น ที่เราสามารถนำมาปลูกในบริเวณบ้านได้

ในห้องนอน ห้องทำงาน หรือต ามมุมต่าง ๆ ได้ต ามที่ต้อง ก า ร โดยไม่เป็นอั น ต ร า ยอย่างที่คิด ต้นไม้ปลูกในบ้าน

ที่สามารถฟอ กอากาศในบ้านให้สะอ า ด สดชื่น สามารถห า ยใจได้เต็มป อ ด แถมยังช่วยให้ผ่อนคล า ยในย ามรู้สึกตึงเ ค รี ย ด

ความเ ค รี ย ดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโ ร คแทรกซ้อน มาก ม า ย ทั้งยังทำให้สุ ข ภ า พกายและสุ ข ภ า พใจย่ำแย่ในระยะย าว เลยอย ากจะชวนทุกคน มาปลูกต้นไม้ในบ้าน ด้วยเหล่าต้นไม้ ที่สามารถช่วยเปลี่ยน

มลพิ ษในบ้าน ให้เป็นอากาศสะอาดบริสุทธิ์ ทั้งยังช่วยผ่อน คล า ยความตึงเ ค รี ย ดได้ด้วย นอ กเหนือ จ า ก นี้การปลูกต้นไม้ในบ้านยังทำให้บรรย ากาศในบ้านดูสวย ง า ม น่าอยู่ขึ้นด้วย

1. ปาล์มไผ่

หนึ่งในท็อป 10 ต้นไม้ปลูกในบ้านที่ช่วยฟอ กอากาศได้ดีเยี่ยม จ า ก ความสามารถในการกำจัดส า รเ บ น ซี น (Benzene) และส า รไ ต ร ค ล อโ รเ อ ทิ ลี น (Trichloroethylene) ดูแลง่าย ๆ

โดย ก า ร ตั้งให้โดนแดดโดยตรง รดน้ำบ่อย ๆ และสามารถปลูกได้โดยใช้หน่อที่มีร า กติด ปลูกลงในกระถ า ง ใส่ดินร่วน 2 ส่วน ผสมกับปุ๋ ยห มั ก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และเศษใบไม้อีก 1 ส่วน

2. เดหลี

ดอ กไม้ รูปสวยแถมยังมีคุณสมบัติที่ เพียบพร้อม เพราะช่วยฟอ กส า รท็อ กซิน (Toxin) ให้เป็นอากาศสะ อ า ด ได้ วิ ธีการปลูกเริ่ม จ า ก นำดินร่วน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน

เศษไม้ผุ 1 ส่วน และปุ๋ ยคอ กอีก 1 ส่วน มาผสมกันแล้วเทใส่กระถ า งก่อน นำกอเดหลีมาปลูก ตั้งให้ โดนแดดรำไร ดูแลรดน้ำปานกลางและบำรุงด้วย ปุ๋ ยน้ำเดือนละ 2 ครั้ง

3. มะลิ

ดอ ก ไม้กลิ่นหอมที่ช่วยดูดซับส า รพิ ษและทำให้รู้สึก ผ่อนคล า ย ปลูกโดยการนำต้นกล้ามะลิที่ แข็งแ ร งสมบูรณ์มาปลูกลงในกระ ถ า ง ดินร่วนผสมปุ๋ ย

คอ ก รดน้ำปานกลางวันละ 2 ครั้ง ทั้งเช้า-เย็น และตั้งกระ ถ า ง ในที่ที่มีแดดรำไร

4. ว่านหาง จระเข้

เหตุผลที่ควรปลูกว่านห า งจระเข้ไว้ในบ้าน นอ กจากจะสามารถนำเนื้อเจลใส ๆ มารั ก ษ าแผลผิวหนังผุพองได้แล้ว ยังช่วยลดความเ ค รี ย ด และฟอ กอากาศได้ดี ด้วย โดยสังเกต จ า กจุดสีน้ำต าลบนใบของว่าน ห า งจระเข้ ปลูก

โดย ก า รแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกลงในกระถางดินร่วนใส่ปุ๋ ยคอ กผสมกับ ขุยมะพร้าว ดูแลรดน้ำเล็กน้อย-ปานกลาง ตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร เพื่อป้องกันความชื้นที่อ า จ ทำให้เกิดเ ชื้ อ ร า

5. ลิ้น มังกร

ต้นไม้ปลูก ในบ้านที่ช่วยดูดซับทั้งส า รคาร์บอนไดออ กไซด์และเพิ่มออ กซิเจนในตอนกลางคืน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำไปตั้งไว้ ในห้องนอน อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี ในมุมอับ

เพราะไม่ต้องก า ร แสงมากหรือรดน้ำบ่อย ปลูกโดย ก า ร นำใบลิ้น มังกรจากต้นที่สมบูรณ์ 1 ใบ มาปักลงในกระถ า งที่มีดินร่วน 1 ส่วน ผสมกับทราย 0.5 ส่วน และทั้งขุยมะพร้าวอีก 2 ส่วน ดูแลรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะวันละ 1 ครั้ง ตั้งกระ ถ า งให้โดนแดดรำไรก็พอ

6. เ ศ ร ษ ฐีเรือน นอ กและเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

ต้นไม้ปลูกในบ้านที่ดูแลง่าย ทั้งยังช่วยดูดซับส า รพิ ษในอากาศได้หล า ยชนิด ได้แก่ ส า รเบนซีน (Benzene) ส า รฟอลมัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ส า รคาร์บอน

มอนออ กไซด์ (Carbon Monoxide) และส า รไซลีน (Xylene) โดยการนำต้นอ่อน มาปลูกในดินร่วน ปนทราย และ รดน้ำปานกลาง และตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร

7. เฟิร์นเงิน

ต้นไม้ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ทั้งในที่อับแสง มีความชื้นสูง และอุณหภูมิต่ำ อีกทั้งยังช่วยลดความร้อนบริเวณรอบ ๆ ได้อีกด้วย โดยแยกกอ จ า ก ต้นที่สมบูรณ์มาปลูกด้วยดินร่วน เศษใบไม้ผุ ทรายละเอียด ปุ๋ ยคอ ก ในกระ ถ า งที่รองก้นด้วยหินหรือถ่าน รดน้ำที่โคนต้นอย่าให้แฉะจนเกินไป

8. หนวดปลาดุกแคระ

ด้วยลักษณะต้นที่ค่อนข้างเล็กและเลี้ยงง่าย จะปลูกลงกระถาง ว า งไว้มุมบ้านหรือตั้งประดับโต๊ะก็ได้ โดยการนำกอที่สมบูรณ์มาปลูกลงในกระ ถ า ง ดินร่วนปนทราย ดูแลด้วย ก า ร รดน้ำปานกลางอย่าให้แฉะจนเกินไป เพราะเป็นพืชที่ไม่ช อ บ ความชื้น ดังนั้นควรตั้งกระถางไว้กลางแจ้งหรือที่ที่มีแดดรำไร

9. พลูด่าง

อีกหนึ่งต้นไม้ ที่ปลูกในบ้านที่ช่วยดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เหมาะกับ การแขวนไว้ในห้องนั่งเล่นและห้องครัว โดยตัดต้นปักใน แจกันใส่น้ำหรือปลูกในดินที่ ร่วนผสมแกลบ ขุยมะพร้าว และเศษใบไม้ ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ตั้งกระถางให้โดนแดดบ้าง เพราะพลูด่างเป็นพืชที่ชอบความชื้น มากหากปลูกในดินควรรดน้ำทุกวัน

10. บอนสี

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ ช่วยผ่อนคล า ยความเ ค รี ย ดและฟอ กอากาศได้ดี โดยให้นำหัวบอนปลูกลงในกระ ถ า งที่มีดินดำหน้านาต ากแดดผสมกับใบมะขามเน่าเปื่อย ในอัตราส่วน 1:3 ดูแลรดน้ำที่โคนต้นให้พอชุ่มแต่อย่าแฉะจนเกินไป และตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร เพื่อรั ก ษ าความชื้นให้สมดุล

เพราะความเ ค รี ย ดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโ ร คร้ า ยและสภาวะต่าง ๆ ที่ทำร้ า ยสุ ข ภ า พร่างกาย ร ว มไปถึงจิตใจ ดังนั้นถ้าไม่อย ากให้ความเ ค รี ย ดเข้ามาเกาะกุมในจิตใจ มาปลูกต้นไม้ในบ้านกันเยอะ ๆ นะคะ

ชมคลิปด้านล่าง