ทำตา ม 5 ขั้ นต อ น นี้ ทำให้พริ กด ก เก็บแทบไม่ทัน ปลูกครั้งเดียวเก็บได้ต ลอดทั้ งปี

สำหรับพริกนั้นไม่ว่า จะปลูกไว้กินเ อ งหรือปลูกไว้ข า ย ก็ต่างอย ากให้พริกมี ผล ด ก หากเก็บข า ยก็จะได้เยอะๆยิ่งถ้ามีร า ค าก็ทำให้เราเห็นเ งิ น มากขึ้นด้วย และถ้าเก็บ ได้ทั้งปีก็จะยิ่งดี ม า กขึ้น ฉนั้นวันนี้เราจึงมีเ ค ล็ ด ลั บดีๆในการทำ ให้พริก ด กมาฝ า กกัน จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลย

ต้นพริกที่บ า ง ทีก็มีแต่ใบไม่ค่อยจะติดผล หรือพริก ใบหงิกงอด้วย สำหรับใครที่อย า กจะให้พริกติดผ ล ด กนั้น มาล อ งทำต ามเ ค ล็ ด ลั บนี้เลย โดยต้องขอ ขอบคุณคุณข จร ศรีบุตราช เป็นเกษตรกรวัย 26 ปี ที่ จ.มหาสารคาม ที่ได้ทำสูตรนี้มานานกว่า 4 ปี มีขั้ น ต อ นในกา รทำอ ย่ า งไรมาติดต ามกัน ได้เลย

ขั้ น ต อ นการทำ

เริ่มแรกด้วยก า ร จัด การเด็ดใบแก่ๆของต้นพริกแถว ๆ โคนกิ่ง ซึ่งให้ตัดออ กไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นข อ ง ใบทั้งหมดต้นพริก เ ล ย จากนั้นก็จัด

ก า รให้น้ำและปุ๋ ยปกติเลย จะเป็นสู ต รฮ อ ร์โ ม นหรือปุ๋ ยอะไรก็ได้ ซึ่งจะให้ อย่ างน้อยสัก 1 สัปดาห์ด้วย จะช่วยให้ต้นพริกนั้นติดผลด กมากกว่าเดิม

เป็นก า ร กระตุ้นช่วยให้ต้นพริกนั้นจ า ก ที่มีแต่ ใบด ก ๆ แล้วก็มีผลม า ก ขึ้น แต่หลัก ๆ ของปุ๋ ยนั้นจะไม่ต้องง้อปุ๋ ย เ ค มีเลยนั่นเอง ซึ่งจะช่วยให้พริกใบพอ ดี ขั้ว ด อ ก ขั้วผลเหนียวไม่หลุดร่วงง่าย

หากสังเกตเห็นผลว่าต้นพริกข อ งคุณนั้น มีใบเยอะมากเกินไปก็ไปจัด การเด็ดใบออ กเลยและบำรุงให้เหมาะสม เท่านี้พริกเราก็ได้รับส า ร อ า ห า รที่พอ ดีและให้ผลผลิตที่ดีอีกด้วย

ชมคลิปด้านล่าง