รู้ห รือไม่? วิ ธีปลู กผั กคะ น้า ให้ง า ม ไว ต้นอ ว บสวย มือใหม่หัดปลูกก็ทำได้ง่ายๆ ตา มนี้เลย

สำหรับใครที่ชอบปลูกผักไว้กินเองนั้น แต่ผักบ า ง ชนิดปลูกยังไงก็ไม่ได้กิน วันนี้เราจึงจะพามาดู วิ ธีปลูกผักคะน้า ให้โตไว ต้นอ ว บสวย ไม่ว่าจะปลูกไว้กินหรือ เก็บข า ยวิ ธี ที่เรานำมาฝ า กนี้ก็สามารถใช้ได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ผักคะน้าเป็นพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ตลอ ดทั้งปี ช่วง เ ว ล า ที่ปลูกได้ผลดี ที่สุดอยู่ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน เป็นผักที่นิยมรับประทาน ม า ก ในปัจจุบัน นิยมรับประท า นทั้งลำต้น และใบ ด้วยลักษณะที่มีรสหวาน และกรอบ ไม่มีก ลิ่ นเ ห ม็ นเขียว มักใช้ประกอบอาหารจำ พ ว กผัด และทอ ด เป็นส่วนใหญ่

ส่วนใหญ่แล้ว จะนิยมปลูกผักคะน้าด้วย การหว่านเ ม ล็ ดลงบนแปลงปลูกโดยตรงมากกว่า ย้ า ย กล้า เนื่อง จ า กช่วยให้การเติบโตเร็วกว่าและสามารถเก็บผลผลิตข า ยได้หล า ยช่วง การปลูกคะน้าด้วยวิ ธีก ารหว่านเ ม ล็ ด ลด ก า ร จัดการ ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยว มีวิ ธีการปลูกดังนี้

การเตรียมดิน

ไถพรวนพื้นที่ พลิกดินต ากแดดไว้ประมาณ 7 -14 วัน ใส่ปุ๋ ยคอ กอัตรา 1 ตันต่อไร่และไถพรวนอีกครั้ง เพื่อให้ดินและปุ๋ ยคลุกเคล้าให้ เข้ากัน แล้วไถ ยกร่องทำแปลงปลูก กว้าง 1-1.5 x ความ ย าวต ามพื้นที่

การเพาะกล้า

ใช้วิ ธีการหว่านเมล็ดในแปลงที่ ยกร่องแปลงสูง ประมาณ 30 เซนติเมตร ขนาดแปลง 2×2.5 เมตร ก า ร เตรียมแปลงหว่านให้กำจัดวั ชพื ช และใช้ปุ๋ ยคอ กหรือ มูลสั ต ว์หว่านโรยประมาณ 2 ถัง พร้อมพรวนดิน คลุกให้ปุ๋ ยผสมกับดิน

หลังจากนั้นทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ 1-2 ถุง และให้โรยทำด้วยดินผสมปุ๋ ยคอ กอีกครั้งก่อน ว า ง ทับด้วยฟาง และรดน้ำให้ชุ่ม เมล็ดจะงอ กประมาณ 3-5 วัน หลังคะน้างอ กแล้วประมาณ 20 วัน หรือต้นสูงประมาณ 10 เซนติเมตรให้เริ่มถอน แยก โดยถอนแยก ต้นที่ไม่สมบูรณ์ออ ก ทิ้งระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซนติเมตร

ต้นอ่อน ของคะน้าที่ ถอนแยกออ กมาในวัยนี้เมื่อเด็ดร า กออ กแล้วส่งข า ยตลาดเป็นยอ ดผักได้ เมื่อคะน้ามีอายุประมาณ 30 วัน ทำการถอนแยกครั้งที่ 2 ให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร

ต้นอ่อน ข อ ง คะน้าที่ถอนแยก ออ กมาในวัยนี้เมื่อเด็ดร า กออ กแล้วส่งข า ยตลาดเป็นยอ ดผักได้อีกเช่นกัน ใน ก า ร ถอนแยกคะน้าแต่ละครั้งควรกำจัดวั ช พื ชไปด้วยและควรใส่ปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยวิทย าศาสตร์ เสริมในช่วงนี้ เพื่อทำให้ ต้นเจริญเติบโตแข็งแรง

การดูแล

ก า ร ให้น้ำ จะให้น้ำ ตั้งแต่หลังก า ร ปลูกทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงระยะเริ่มแรก และวันละ 1 ครั้ง ก่อนจะเก็บผลผลิตประมาณ 10-15 วัน การให้น้ำ สามารถให้ด้วยวิ ธีธรรมดาด้วยก า ร รดมือหรือใช้ระบบสปริงเกอร์

การใส่ปุ๋ ย จะเริ่มใส่ปุ๋ ยหลัง จ า กปลูกต้นกล้าประมาณ 10-15 วัน ด้วยปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมด้วยกับปุ๋ ยคอ กประมาณ 300 กก./ไร่

สำหรับปุ๋ ยเคมี อ า จให้ด้วยวิ ธีการหว่านหรือ การละล า ยน้ำแล้วฉีดพ่น การกำจัดวัชพื ช ควรจะมี ก า ร ตรวจสอบแปลงคะน้า และกำจัดวัชพื ชเป็นประจำทุกเดือนหลัง ก า รปลูก

โ ร ค และศั ต รูพื ช

แ ม ล งศั ต รูพื ชที่ ช อ บ กัดกินใบคะน้า ได้แก่ หนอนกระทู้ หนอนใยผัก ด้วงห มั กผัก ควรใช้สารสกัด จ า ก พื ชธรรมชาติฉีดรดเป็นประจำ ได้แก่ น้ำสะเดา น้ำบอระเพ็ด เป็นต้น รวมถึงการใช้เ ชื้ อร ากำจัดแ ม ล งป้องกัน ก า ร วางไข่ เช่น เ ชื้ อร าบิเวอเรีย เป็นต้น

การเก็บเกี่ยว

อายุ ก า รเก็บเกี่ยวของคะน้าอยู่ ที่ประมาณ 45-55 วันหลังปลูก คะน้าที่ตลาดต้อ งก า ร มากที่สุดคือระยะที่คะน้ามีอายุ 45 วัน แต่คะน้าที่มีอายุ 50-55 วัน เป็นระยะที่ เก็บเกี่ยวได้น้ำห นั กมากที่สุด ใช้มี ดคมๆ ตัดให้ชิดโคนต้นโดยเริ่มตัดไล่เป็นหน้ากระดานไปตลอ ดทั้งแปลง หลัง จ า กตัดเสร็จ ให้ปุ๋ ย ดูแลรั ก ษ าต่อไปเพื่อให้ แตกยอ ดออ กมาใหม่

ชมคลิปด้านล่าง