7 วิ ธีควรรู้ ขับรถเกียร์ออโต้ ขึ้นลงเขา หรือทางลาดชัน

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการขับรถเกียร์ออ ดต้ขึ้น ลง เขา และทางลาดชั้น ให้ปลอ ดภั ย กับ 7 วิ ธีควรรู้ ขับรถเกียร์ออโต้ ขึ้นลงเขา หรือทางลาดชัน ไปดูกันว่าวิธีที่ปลอ ดภั ยที่สุด จะต้องขับรถอย่ างไร การขับรถนั้นไม่ใช่เรื่องย า กแต่การขับให้ป ล อ ด ภั ยในทุกสภาพถนนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างสูง ไม่อ ย่ า งนั้นอาจเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้โดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นทางลาด

หรือทางชันขึ้นเขา ก็จะต้องมีเทคนิคในการขับที่แตกต่างออ กไปจากการขับทางเรียบธรรมดาทั่วๆไป วันนี้เราจึงอ ย า กนำความรู้เรื่องการขับรถอ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ยและถูกวิธีมาฝากกัน

เกียร์ D เกียร์ปกติ สำหรับทางวิ่งธรรมดา

เกียร์ D – 3 สำหรับการขับขึ้นเนินหรือลงเนิน โดยเกียร์จะล็ อ คเอาไว้ที่เกียร์ 3 เป็นการขับขึ้นทางชัน

เกียร์ D – 2 สำหรับการขับรถขึ้นเนินหรือลงเนิน โดยเกียร์จะถูกล็ อ ค ไว้ที่เกียร์ 2 ในการขับขึ้นทางชัน

เกียร์ D – L สำหรับการขับรถขึ้นหรือลงเนิน โดยเกียร์จะถูกล็ อ คไว้ที่เกียร์ 1 ในกรณีที่ขับขึ้นทางที่ลาดชชัน มากๆ

การขับรถนั้นขึ้นทางชันนั้นเหมือนการขับรถเกียร์ธรรมดาที่สามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้ สำหรับการขับรถขึ้นเขาหรือลงเขา ที่มีความลาดชัน มาก ถ้าใช้เกียร์สูงก็อาจทำให้เกิดความไม่สัมพันธ์กันกับความชันของถนน และหากใช้เกียร์ต่ำจะทำให้สามารถขับขึ้นเนินได้ง่ายกว่า ดังนั้นจึงอยู่กับประส บ ก า ร ณ์ ของคนขับเป็นสำคัญ

หลักการขับรถขึ้นลงเขาหรือทางชันที่ถูกต้อง

1 ขณะที่ขึ้นลงเขาหรือทางชัน ห้ามใส่เกียร์ว่างหรือเกียร์ N เพราะจะทำให้ควบคุมรถไม่ได้ รถจะไหลลงเนินด้วยความเร็วสูงจนไม่สามารถเบรคได้ ให้ใช้เกียร์ D หรือเกียร์ต่ำๆ

2 การขับรถลงเขาหรือทางลาดชัน มากๆ ควรใช้เกียร์ D3 D2 D1 สลับกันไปเรื่อยๆและคอยแตะเบรคเป็นระยะ จะช่วยชะลอความเร็วของรถไม่ให้ไ วเกินควบคุมได้ และที่สำคัญห้ามเหยียบเบรคหรือแตะเบรคแช่เอาไว้ จะทำให้เ บ ร ค ไ ห ม้และไม่สามารถหยุดรถได้

3 สังเกตความลาดชันของทาง และไม่ควรใช้เกียร์ D2 D1 โดยขึ้นอยู่กับความชัน และเมื่อรถอยู่ในทางเรียบปกติให้ใช้เกียร์ D

4 การเหยียบคันเร่งต ามจังหวะของความชันของถนน โดยให้รอบเครื่องอยู่ที่ 2500-3000 ซึ่งเป็นกำหนดระยะควบคุมไม่เกิน 4500 โดยให้สังเกตจากตัวเลขสีแดงที่อยู่บนหน้าจอของรถ

5 ในการขับรถระหว่างทางนั้นไม่ควรรีบ ให้ค่อยๆขับไปเรื่อยๆ หากไม่จำเป็นไม่ควรแซง เพราะทางขึ้นเขามักจะมีทางคดเคี้ยวไปมา อาจทำให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุได้

6 สำหรับการขับรถในโค้งลึกๆแบบโค้งตัว S ให้พ ย า ย า มมองไปไกลๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถสวน มา

7 หากเราขับรถไปบนเส้นทางที่โค้งและแคบ หรือมีสันเขาทำให้มองถนนไม่ชัดเจน ให้เราส่ งสัญญาณไฟสูงหรือบีบแตร เพื่อบอ กให้รถอีกฝั่งได้รู้ว่ารถของเรากำลังจะวิ่งมากโดยเฉพาะในทางที่แคบมักทำให้ไม่สังเกตเห็นรถฝั่งตรงข้าม

การขับรถนั้นจำเป็น มากที่จะต้องมีประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของก ฎ จ ร า จ รสากลเพื่อควา มป ล อ ด ภั ยของตัวเราและผู้โดย ส า ร รวมทั้งเพื่อนร่วมทางอีกด้วย การขับรถอ ย่ า งไม่ปร ะ ม า ท จึงเป็นสิ่งที่คนขับรถทุกคนต้องคอยใส่ใจตลอ ดเวลาเพื่อป้ อ งกั นไม่ให้เกิด อุ บั ต เ ห ตุที่ไม่ค า ดฝั น

ที่มา : krustory

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก