12 คำถาม เราไม่ทิ้งกัน รับเงินช่วยเหลือ 5000

สำหรับมาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับคงามเดือนร้อนจากสถานการณ์ CO VID โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท 3 เดือน ซึ่งมีทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับโอนเงินแล้ว และมีบางส่วนที่ยังรอการตรวจสอบ และมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย วันนี้ทางทีมงานได้รวมรวมคำถามที่พบบ่อยที่สุดมาอ่านคลายข้อสงสัยกัน โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง FISCAL POLICY OFFICE โพสต์คำถาม คำตอบ 12 คำถาม สำหรับมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท

1 ผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาขอยกเลิกสิทธิ์แต่ได้กดปุ่มยกเลิกสิทธิ์ไปในช่วงก่อนหน้า จะสามารถเริ่มขอทบทวนสิทธิ์ได้เมื่อใด

ตอบ ขณะนี้หากยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนโดยเข้าใจผิด สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตรวจสอบและคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

2 เงินช่วยเหลือ 5000 บาท ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 จะเริ่มทำการโอนเข้าบัญชีเมื่อใด

affaliate-2

ตอบ ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบเดือนพฤษภาคมจะตรงวันกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายน เช่น ได้รับวันที่ 8 เมษายน ก็จะได้วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ 8 มิถุนายน 2563 สำหรับรอบ 2 และ รอบ 3 ตามลำดับ ยกเว้นหากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไป

3 กรณีที่มีทะเบียนเกษตรกร แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพดังกล่าวแล้ว จะสามารถขอเข้ารับการทบทวนสิทธิ์ได้หรือไม่

ตอบ หากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากเป็นเกษตรกร แต่ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรแล้ว ท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินช่วยเหลือครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินช่วยเหลือจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

affaliate-2

4 กลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่มีสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือสถานะที่ได้รับว่า ขอข้อมูลเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 5000 บาท อย่างช้าที่สุดภายในวันใด

ตอบ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com

5 กระบวนการหลังยื่นทบทวนสิทธิ์กรณีเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ทำไมถึงต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ ทั้งๆ ที่รัฐบาลมีข้อมูลผู้ลงทะเบียนอยู่แล้ว และสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันที แสดงให้เห็นถึงรัฐบาลผิดสัญญา และหลอกประชาชน เพื่อหวังซื้อเวลาไปเรื่อยๆ โดยไม่เห็นใจความลำบากของประชาชน

affaliate-2

ตอบ 1 ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เปิดให้กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 5000 บาท 3 เดือน และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาการจัดสรรเงินช่วยเหลือใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 1จุด9 ล้านคน

2 สำหรับการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ หลังจากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์มาแล้ว กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ เช่น อาชีพ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น มาประมวลผลเพื่อคัดกรองก่อนอีกครั้งก่อนที่จะจัดสรรให้เจ้าหน้าลงพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบที่ออกแบบไว้ เพื่อนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่างๆ มีกลไก มีขั้นตอน และต้องใช้เวลาดำเนินการ ไม่ได้เป็นการยื้อเวลาแต่อย่างใด

3 อย่างไรก็ดีกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระบวนการทุกอย่างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็ว

6 กรณีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนไปด้วย ทำงานส่งตัวเองเรียนไปด้วยนั้น จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาทหรือไม่

ตอบ มาตรการฯ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีการประกอบอาชีพเป็นหลัก ได้แก่ ลูกจ้าง แรงงาน หรือผู้ประกอบการอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID โดยได้รับผลกระทบ เช่น มีรายได้ลดลง ไม่มีรายได้ ชั่วโมงการทำงานลดลง หยุดงาน ปิดกิจการ เป็นต้น

7 ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท หรือไม่

ตอบ หากท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาทได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะมีระบบคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของท่านอีกครั้งหนึ่ง

8 คนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท จำเป็นต้องเป็นพร้อมเพย์เท่านั้นใช่หรือไม่

ตอบ ผู้ลงทะเบียนสามารถระบุช่องทางที่ท่านประสงค์รับเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1 รับเงินผ่านบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ 2 รับเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งมีบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีรองรับ โดยระบบจะโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ รายละเอียดปรากฏตามรูป

รับเงินผ่านพร้อมเพย์

9 ทำไมข้อมูลที่จะให้ประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์ยังเป็นชุดคำถามเดิมที่เคยกรอกไปแล้ว นอกจากนี้จากที่ภาครัฐบอกว่าให้ประชาชนเตรียมภาพ 3 ภาพเอาไว้นั้นเพื่อ Upload ภาพประกอบเป็นหลักฐาน เมื่อตรวจสอบพบว่าในระบบไม่มีช่องให้ Upload ภาพ

ตอบ ขณะนี้ระบบการยื่นทบทวนสิทธิ์ จะให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ระบุข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่ง เช่น อาชีพ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล และจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ โดยไม่ได้มีการให้แนบเอกสารหรือหลักฐานรูปภาพใดๆ เข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ กลไกในการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือต่อไป

10 ผู้ลงทะเบียนมีอาชีพเดียวกัน อยู่บ้านเดียวกัน คนนึงได้ คนนึงไม่ได้ ระบบการตรวจสอบไม่ดีหรือไม่

ตอบ การคัดกรองและตรวจสอบของแต่ละคนที่ลงทะเบียนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านประกอบกันจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com

11 ทำไมรัฐบาลไม่เคลียร์สถานะที่ค้างในระบบให้หมดก่อน แล้วค่อยมีระบบทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากที่อยู่ ระหว่างการตรวจสอบ และ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท แต่คนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านการคัดกรองแล้ว

ตอบ การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการทบทวนสิทธิ์ ให้กับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด

12 เข้าไปแก้ไขบัญชีแล้ว ผูกพร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน แล้ว โทรไป call center บอกว่า เงินจะเข้าวันที่ 22 เมษายน ทำไมเช็กแล้ว ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่มีเงินเข้า

ตอบ หากท่านเป็นผู้ที่แก้ไขบัญชีเนื่องจากข้อมูลบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน หากแก้ไขแล้วจะมีการโอนเงินช่วยเหลือซ้ำในวันที่ 23 เมษายน สำหรับกลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินซ้ำในวันที่ 22 เมษายน จะเป็นกลุ่มที่บัญชีถูกปิด

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 12 คำถาม ที่ค้างคาใจใครหลายๆคน คงได้คำตอบให้หายสงสัยกันแล้วนะคะ

ขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Fiscal Policy Office

affaliate-2

error: Content is protected !!