เปิดรายชื่อจังหวัด ล็อกดาวน์ ปิดทางเข้า ออก

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทีมข่าวสยามนิวส์ได้รับรายงานว่า เว็บไซต์ข่าวชื่อดังอย่าง อีจัน ได้เผยแพร่ถึงจังหวัดที่เลือกล็อกดาวน์ ปิดทางเข้า ออก ของจังหวัด หลังจากวิกฤตโควิด 19 แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยขณะนี้ อยู่ที่ 1524 คน เสียชีวิต 9 ราย รักษาตัวอยู่ รพ. 1388 คน และรักษาหายแล้ว 127 คน โดยจังหวัดที่ล็อกดาวน์คือ

1 จังหวัดปัตตานี

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกาศให้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด 19 ทั้งจังหวัด โดยให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

1. ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี อันเนื่องมาจาก เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด 19 เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะ ของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

2. ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง เข้า ออก จากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

affaliate-2

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2 จังหวัดตาก

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประกาศการระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก เพื่อควบคุมโควิด-19 ซึ่งประชาชนทั้งชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ที่มีความต้องการจะเดินทางจากไทยข้ามไปฝั่งเมียนมา ไม่สามารถจะเดินทางไปเมียนมาได้ในทุกช่องทาง เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย จำเป็นที่เราต้องป้องกันการแพร่ระบาดทุกแนวทาง เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้างทำให้จังหวัดตากต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดการเข้า-ออก จุดผ่านแดน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่ง พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก จึงปิดและระงับจุดผ่านแดนทุกแห่งทุกจุด ยกเว้น การนำเข้า-ส่งออก สินค้า และสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถ 1 คน และคนประจำรถสินค้า 1 คน สัญชาติไทยหรือเมียนมา รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 สำหรับการปิดพรมแดนนั้นจะปิดห้ามบุคคลเข้า-ออก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เป็นการปิดแบบเด็ดขาด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

affaliate-2

3 จังหวัดยะลา

เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีมาตรการการป้องกันโรคที่เข้มข้นขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดยะลา จึงมีคำสั่ง

1 ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติตต่อเชื้อโรคโควิด – 19 เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค การไปรษณีย์อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

affaliate-2

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

4 จังหวัดนราธิวาส

สำหรับจังหวัดนราธิวาสนั้น นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสระงับการเดินทาง เข้า-ออก จังหวัดนราธิวาส ของบุคคล

1 ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า -ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค – บริโภค การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

2 ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดเดินทางเข้า -ออก หมู่บ้านหรือเอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

5 จ ภูเก็ต

ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้าออกจังหวัดเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ออกประกาศจังหวัดภูเก็ต แจ้งปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย และช่องทางเข้า-ออกทางน้ำ ทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ มีผลตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 30 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 63

ส่วนการปิดสนามบินนั้น กพท. จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปิดสนามบินได้ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. เป็นต้นไป ทั้งนี้ระหว่าง วันที่ 30 มี.ค. -9 เม.ย. สนามบินภูเก็ตยังคงให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวแจ้งว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือถึง กพท. เพื่อขอให้ปิดสนามบินภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10-30 เมษายน 2563 แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก อีจัน

affaliate-2

error: Content is protected !!