เปิดคำสั่งด่วนที่สุด! ถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ ให้ตร.-ทหาร-ฝ่ายปกครองทำตามคำสั้งนี้

ดีเดย์ 00.01 เปิดคำสั่งด่วนที่สุด! ถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ ให้ตร.-ทหาร-ฝ่ายปกครอง ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัดคนข้ามจังหวัด

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1.ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

2.แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

3. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

4.คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฎิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

affaliate-2

5.คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

6.ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

จึงขอให้จังหวัดถือปฎิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามข้อ10 วรรคสอง ของข้อกำหนดฯ โดยให้จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในพื้นที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตุผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ลงชื่อ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

affaliate-2

ขอบคุณที่มา: ข่าวสด

affaliate-2

error: Content is protected !!