เช็กเลย วิธีลงทะเบียนพักชำระหนี้ กยศ. ไม่ต้องจ่าย 2 ปี ใครมีสิทธิ์บ้างได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ โดนพักงาน ตกงาน ว่างงานกันจำนวนมาก ทางด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้กู้ยืม มีทั้งการ “ลด พัก ผ่อนผัน และชะลอ” ทั้งหมด 8 มาตรการ 

        ใครมีสิทธิ์ได้รับการ พักชำระหนี้ กยศ. บ้าง ?

– ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เฉพาะผู้กู้ที่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดี

– ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เคยถูกดำเนินคดีแล้ว ไม่สามารถขอพักชำระหนี้ได้ เนื่องจากหากเป็นผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้ว จะต้องทำตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล ซึ่งเป็นการยอมรับเงื่อนไขนั้นแล้ว ทั้ง กยศ. และผู้กู้ยืม มีฐานะเป็นคู่ความที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

affaliate-2

       ระยะเวลาพักชำระหนี้ 2 ปี

– กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี ไม่ต้องชำระหนี้งวดปี 2563 เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และ        งวดที่เหลือในปีถัดไป

– กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน ไม่ต้องชำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด

        เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร

ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิได้ที่ เว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนการจัดส่งเอกสารให้ กยศ. ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ดูวันที่บนตราไปรษณียากร)

affaliate-2

        วิธีการลงทะเบียน พักชำระหนี้ กยศ

1. เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียน คลิกที่นี่

2. กรอกข้อมูลผู้กู้ยืมลงทะเบียนขอรับสิทธิ ได้แก่

affaliate-2

– เลขบัตรประจำตัวประชาชน

– คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

– วัน/เดือน/ปีเกิด โดยให้กรอกเป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 20112530

– อีเมล และ ยืนยันอีเมลอีกครั้ง

– เบอร์โทรศัพท์มือถือ

– เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อสะดวก (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

       3. กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียว “ตรวจสอบ”

       4. เลือกมาตรการที่ต้องการลงทะเบียน คลิกเข้าไปจะมี 2 มาตรการให้เลือก คือ ลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 กรณีปิดบัญชีในคราวเดียว และ พักชำระหนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เลือกมาตรการที่ 2

       5. อัปโหลดรูปสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าระบบ

       6. ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง อันได้แก่

       ผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี

– ผู้กู้ยืมที่มีงวดชำระหนี้เป็นแบบรายปี พักชำระหนี้งวดปี 2563 นับแต่เดือนที่กองทุนอนุมัติ ผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

– ผู้กู้ยืมที่มีงวดชำระหนี้เป็นแบบรายเดือน พักชำระหนี้ 24 เดือน นับแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

       7. คลิกบันทึกข้อมูล จากนั้นรอการตรวจสอบจาก กยศ. เพื่ออนุมัติต่อไป

       ใครที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถไปลงทะเบียนพักชำระหนี้ได้กันได้นะครับ เพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตอนนี้ 

affaliate-2

error: Content is protected !!