เงินเยียวยา เด็กแรกเกิด เข้า 10 มิ.ย. นี้ 2,000+600 บาท

เงินเยียวยา เด็กแรกเกิด รวบสองงวด เข้า 10 มิ.ย. นี้ 2,000 บาท บวกกับที่ได้ประจำอยู่แล้ว 600 บาท เป็น 2,600 บาท
ได้เวลาของ “กลุ่มเปราะบาง” แล้ว ที่รัฐบาลมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือ “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (3 เดือน เดือนละ 1,000 บาท) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ เด็กแรกเกิด-6 ขวบ

สำหรับ “ผู้ปกครอง” ที่กำลังรอคอยเงินเยียวยาเพิ่มเติมในส่วนนี้ จากที่รัฐบาลมีมาตรการดูแลอยู่แล้วในชื่อของ “เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ใน 3 เดือนนี้ คือ ระหว่าง พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ก็จะเพิ่มเงินเยียวยาเข้ามาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 1,600 บาท โดยจะโอนเข้าพร้อมกันกับรอบโอนของเงินอุดหนุนที่จ่ายอยู่เดิม

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!