เงินเข้าแล้ว วันนี้โอนชุดใหญ่

เมื่อวันที่ 27 เมษายน เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ความคืบหน้ามาตรการ 5000 บาท เงินถึงมือผู้ได้รับผลกระทบแตะ 7จุด5 ล้านรายและการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์สิทธิกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ 5000 บาท ในช่วงวันที่ 8ถึง24 เมษายน 2563

ได้โอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิแล้ว 4จุด9 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงิน 2จุด5 หมื่นล้านบาท ในช่วงวันที่ 27ถึว28 เมษายน 2563 มีกำหนดทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิอีก 1จุด5 ล้านราย

และในวันที่ 29 เมษายน 2563 จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้อีก 1จุด1 ล้านราย ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดต่อวันตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 8ถึง29 เมษายน 2563 จะมีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือรวม 7จุด5 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3จุด8 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ มีความคืบหน้าในด้านอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9จุด4 แสนราย ขอทบทวนสิทธิ 3จุด4 ล้านราย ขอสละสิทธิ 1675 ราย และมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6จุด3 ล้านราย

affaliate-2

ได้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 5จุด2 ล้านราย ยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1จุด1 ล้านราย จึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้เปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการ 5000 บาท ขอทบทวนสิทธิได้นั้น กระทรวงการคลังได้มอบหมาย ผู้พิทักษ์สิทธิ จำนวนกว่า 23000 คน สับเปลี่ยนลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เพื่อทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

และรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น ทั้งนี้ ในหลายพื้นที่ผู้พิทักษ์สิทธิได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยด้วย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ ดังนี้

affaliate-2

1 ผู้พิทักษ์สิทธิจะโทรศัพท์นัดหมายผู้ทบทวนสิทธิล่วงหน้าทุกราย

2 เมื่อลงพื้นที่ไปพบผู้ทบทวนสิทธิ ผู้พิทักษ์สิทธิจะมีการแสดงตนอย่างชัดเจน อาจขอให้ผู้พิทักษ์สิทธิแสดงบัตรประจำตัวหรือเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้

3 จะมีการใช้แอพพลิเคชั่น ผู้พิทักษ์สิทธิ ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของฝ่ายเจ้าหน้าที่ เป็นเครื่องมือในการขอยืนยันตัวตนของผู้ทบทวนสิทธิ และถ่ายภาพหลักฐานต่างทุกขั้นตอน 4 ข้อมูลที่สำรวจและจัดเก็บจะถูกส่งตรงจากแอปพลิเคชันกลับมายังฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

affaliate-2

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ขอทบทวนสิทธิ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1 เมื่อท่านได้ยื่นความประสงค์ขอทวบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์แล้ว ขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ตลอดจนเอกสารและหลักฐานแสดงการประกอบอาชีพล่วงหน้าให้พร้อม เช่น ภาพถ่ายการประกอบอาชีพตามอาชีพที่ได้ลงทะเบียนไว้ ใบอนุญาตประกอบอาชีพ ภาพถ่ายกับสถานประกอบการ เป็นต้น

2 ผู้พิทักษ์สิทธิมีหน้าที่ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยไม่มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติว่าท่านจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

อนึ่ง ขอให้ระมัดระวังการแอบอ้างหลอกลวงโดยผู้ไม่หวังดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ กระทรวงการคลังจะไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปนัดหมายพบปะกับท่านแต่อย่างใด

Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน

โทร 02 111 1144 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0 2273 9020 ต่อ 3421 3422 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3572 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station

affaliate-2

error: Content is protected !!