อ นุ มัติเเ ล้ ว ใ ห้ใ ช้ไ ฟ ฟ้า ฟ รี 3 เดื อ น เริ่ม เดือ น นี้

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนชาวไทยนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 7 ที่ผ่านมานางนฤมล

ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเผยว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระ

ทบจากสถานก ารณ์ C O V I D และมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้

1 เห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์

ประเภทที่ 1 จุด 1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1 จุด 1 จุด 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาก 50 หน่วย

affaliate-2

ต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน

2 เห็นชอบการขย ายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้ านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5

แอมป์ประเภทที่ 1 จุด 1 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภทที่ 1 จุด 1 จุด 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะ

เวลาไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิลสำหรับใบแ จ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดย

affaliate-2

ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขย ายระยะ เวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับโดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเนื่องจากสถานการณ์ C O V I D ส่งผลกระทบ

เป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือนธุรกิจและอุตสาหกร ร ม โดยคาดว่าจะมีประชาชน

affaliate-2

จำนวนมาก ย้ ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนารวมถึงการทำง า นภายในที่พักอาศัย Work From Home ทำให้การ

ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีจำนวน 50 หน่วยไม่

ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้า

1 ค่าไฟฟ้าฟรีระยะเวลา 3 เดือนเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนรวม 3029

ล้านบาทกฟน 74 ล้านบาท กฟภ 2955 ล้านบาทจำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์รวม 6 จุด 435 ล้านราย

กฟน 205272 ราย กฟภ 6 จุด 23 ล้านราย

2 ขย ายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือนเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 ผลประโยชน์ที่จะเกิ ด ขึ้นกับ

ประชาชนรวม 6346 ล้านบาท กฟน 301 ล้านบาท กฟภ 6045 ล้านบาท รวม 4 จุด 265 ล้านราย กฟน 165567

ราย กฟภ 4 จุด 1 ล้านราย

ที่มา มติชนออนไลน์

affaliate-2

error: Content is protected !!