วิ ธีสมัครพร้อ มเพย์ ผูกกับบัตรประชาชน ได้เงินเยี ย วย าแน่

วิ ธีสมัครพร้อ มเพย์ ผูกกับบัตรประชาชน ได้เงินเยี ย วย าแน่

จากมาตรการ เยีย วย า 5000 บาท เราไม่ทิ้งกัน การล งทะเบี ยน สมัครพร้อ มเพย์ เพื่อรับเงินเยีย วย า 5,000 บาท ไม่ใช่เรื่องย าก

โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียม 3 อย่างไว้เพื่อผูกบัญชี คือ 1 สมุดบัญชีเงินฝาก/เลขที่บัญชีเงินฝาก (ออ มทรั พย์หรือ กระแสร า ย วัน) ต้องเป็นชื่อเราเท่านั้น 2 บัตรประจำตัวประชาชน และ 3 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ต้องลงทะเบี ยนแล้ว)

ทั้งนี้ ให้เลือ กว่าจะนำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปผูกกับบัญชีเงินฝากใด หรือจะนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราไปผูกกับบัญชีเงินฝากใด เมื่อเลือ กแล้วสามารถกรอ กข้อ มูลลงทะเบียนได้ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น

affaliate-2

Mobile Banking
Internet Banking

ตู้เอทีเอ็ม
สาขาธนาคาร

คอลเซ็นเตอร์
เว็บไซต์ของธนาคาร

affaliate-2

อย่างไรก็ต าม ขึ้นอ ยู่กับว่าธนาคารแต่ละแห่งจะเปิดบริการในช่องทางใดบ้าง สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารที่เราสนใจจะผูกบัญชี ใครที่ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วมีปัญหาเรื่องการ รับโอนเงิน รับสัมครพร้อ มเพย์เลย

affaliate-2

error: Content is protected !!