วิ ธีสมัครพร้อ มเพย์ ผูกกับบัตรประชาชน ได้เงินเยี ย วย าแน่

วิ ธีสมัครพร้อ มเพย์ ผูกกับบัตรประชาชน ได้เงินเยี ย วย าแน่

จากมาตรการ เยีย วย า 5000 บาท เราไม่ทิ้งกัน การล งทะเบี ยน สมัครพร้อ มเพย์ เพื่อรับเงินเยีย วย า 5,000 บาท ไม่ใช่เรื่องย าก

โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียม 3 อย่างไว้เพื่อผูกบัญชี คือ 1 สมุดบัญชีเงินฝาก/เลขที่บัญชีเงินฝาก (ออ มทรั พย์หรือ กระแสร า ย วัน) ต้องเป็นชื่อเราเท่านั้น 2 บัตรประจำตัวประชาชน และ 3 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ต้องลงทะเบี ยนแล้ว)

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!