วิธี ปลูกชะอมริมรั้ว ปลูกครั้งเดียว เก็บขายได้ตลอดปี

ชะอมเป็นผักพื้นบ้าน อีกหนึ่งชนิดที่คนไทยรู้จัก และนิยมนำมา รับประทานกันเป็นอย่างดี ทุกๆบ้านจะใช้พื้นที่ว่าง ตามรั้วบ้านปลูกชะอมเพียง ไม่กี่ต้นเพื่อเก็บไว้รับประทานกันเอง ในครอบครัวจนถึงปัจจุบันความต้อง ก า รบริโภคชะอมที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ปัจจุบันชะอมกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ อีกหนึ่งชนิดที่เกษตรกรหันมาปลูกใน เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะพื้นที่ จังหวัดนครนายก ทำให้มีเงินสะพัดปีละหลายล้านบาท จ า กการปลูกชะอมตัดยอดจำหน่ายและตอนกิ่งขายในชุมชนรอง จ า กข้าวและไม้ผลอย่างมะยงชิด

คุณบุญเรือง ปิ่นเกตุ หนึ่งในเกษตรกรที่หันมา ให้ความสนใจปลูกชะอมตัดยอด จำหน่ายอยู่ในพื้นที่ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยใช้พื้นที่บริเวณร อ บ บ้านปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ปลูกชะอม พื้นที่ว่างตามริ่มรั่วหรือพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถูกปรับปรุงเพื่อใช้ ปลูกชะอม ปลูกผสมผสานในสวนผลไม้ ซึ่งผลผลิตที่ใด้ส่งจำหน่ายอ อ กไปในรูปแบบมัดกำ ราคากำละ 2-6 บาท สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอยางดี ในช่วงที่รอเก็บเกี่ยวข้าวที่เป็นอาชีพหลัก

“ชะอม เราปลูกประมาณ 2 เดือนขึ้นไป ยอดจะแตก อ อ กมาให้เก็บผลผลิต ยิ่งมีการดูแลที่ถูกวิธีและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ สามารถเก็บยอดได้วันเว้นวัน ซึ่งแต่ละครั้งจะได้ประมาณ 50 กิโลกรัม ในฤดูจะสูงถึง 100 กิโลกรัม”รายได้จาก ก า รปลูกชะอม กลายเป็นแรงจูงใจให้คนในตำบลปากพลีทุกหมู่บ้าน หันมาปลูกชะอมเป็นอาชีพเสริมกัน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณรั่วบ้านและพื้นที่ว่างเปล่าของทุกครัวเรือนถูกเนรมิตรทำเป็นสวนชะอม พูดได้ว่าบ้านไหนที่ไม่มีต้นชะอมบ้านนั้นถือว่าเชย

ปัจจุบันคุณบุญเรืองมีพื้นที่ ปลูกชะอม ทั้งหมด 1 ไร่ โดยพันธุ์ชะอมที่คุณบุญเรืองและชาวบ้านเลือกมาปลูกจะเป็นพันธุ์ที่มี ย อ ดขนาดใหญ่และปริมาณยอดมากในหนึ่งต้นคุณบุญเรือน เล่าถึงขั้นตอนการปลูกชะอมให้ได้ปริมาณและย อ ด อย่างต่อเนื่องให้ฟังว่า หัวใจสำคัญคือระยะของการปลูกระหว่างต้นและแถวต้องมีระยะปลูกที่เหมาะสม

“ระยะปลูกเราใช้ความห่างระหว่างต้น 1 เมตร แถว 1 เมตร หากปลูกชิดกันมากกว่านี้เมื่อต้นชะอมโตขึ้นยอดจะชนกันทำให้ยอดแตกอ อ ก มาน้อย แต่ถ้าปลูกให้ในระยที่เหมาะสมคือ 1เมตร (ระหว่างต้นและแถว) จะทำให้ได้ต้นชะอมที่ใหญ่และสมบูรณ์ ยอดจำนวนมาก ชะอม เป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย ขั้นตอน ก า รปลูกลงดินจึงทำได้ไม่ยาก หลังจากปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อย ให้ขุดหลุมที่มีขนาดเท่ากับตุ้มของกิ่งที่ตอน จากนั้นนำกิ่งตอนลงหลุมและกลบดิน รดน้ำ โดยการว่างระบบท่อน้ำสปริงเกอร์ตามแนว ข อ งแถวชะอม”

affaliate-2

หลังจากปลูกใช้เวลาประมาณสองเดือน ชะอมจะเริ่มอ อ ก ยอดให้เก็บ แต่ก็ยังไม่มาก ซึ่งหลังจากทำการเก็บยอดชะอมในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อย จะเริ่มเปิดน้ำและใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0 ปุ๋ยมูลสัตว์ (มูลไก่) บำรุงต้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ต้นแตกกิ่งใหม่แต่สิ่งอื่นใดก า รทำให้ชะอมออกยอดตลอดนั้นคุณบุญเรืองบอกว่าจะต้องฉีดฮอร์โมนทางใบ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้ามาส่งเสริมและส อ น วิธีการทำ

ซึ่งหลังจากมีหน่วยงานราชการเข้ามา คอยเป็นพี่เลี้ยง ทำให้เราสามารถเกิดก า ร ร่วมกลุ่มของสมาชิกผู้ปลูกชะอมทำ ให้เกิดความเข็มแข็ง และมีพลังการต่อรอง ราคาจ า กพ่อค้าคนกลางทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของก า รตลาดได้ทางหนึ่งในแต่ละปี ต้นชะอมที่ปลูกจะทำ การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ซึ่งจะมีคนเข้ามารับเหมาตอนกิ่งละ 2 บาท 1 ปี จะตอนประมาณ 2 รอบ สำหรับต้นแม่ที่สมบูรณ์

affaliate-2

error: Content is protected !!