วิธีปลูกมะเขือเปราะให้งามไวแค่เพียง 45 วัน ผลดกแน่นเต็มต้น

วิธีปลูกมะเขือเปราะให้ง า ม ไวแค่เพียง 45 วัน ผลดก แน่นเต็มต้น

วิธีเพาะกล้า
เมล็ดจาก ผลสุกในแปลง ให้แยกเมล็ด อ อ ก และเก็บรักษาในห่อผ้านาน 1-2 เดือน หากเป็นเมล็ด พั น ธุ์ จากตลาดสามารถใช้เพาะ ได้ทันที

เตรียมแปลงเพาะ
-ขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ย า ว ตามปริมาณที่ต้อง การเพาะ ให้พรวนดิน พร้อมกำ จั ด วั ช พื ช ออกก่อน จากนั้น หว่าน ปุ๋ ย ค อ ก รองพื้น 1 ถัง/ตารางเมตร

อ่านเนื้อหา ต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!