วิธีปลูกบวบเหลี่ยมให้งามไว้ใช้ประมาณแค่ 40 วันฝักออกดกเต็ม

วิธีปลูกบวบเหลี่ยม ให้งามไว้ใช้ประม า ณ แค่ 40 วันฝักออกดกเต็มต้น

การเตรียมปลูกและ วิธีปลูกบวบเหลี่ยม
-เนื่องจากบวบเป็นผักที่ ช อ บอากาศร้อน 20-30 องศา และต้องการแสงแดด เต็มที่ตลอดทั้งวัน ความชื้นในดินต้องมีความสม่ำเสมอตลอดฤดูกาลปลูก โดยเฉพาะในช่วงที่ออกผลนั้น จะข า ด น้ำไม่ได้เลย อีกทั้งยังเป็น ผักที่ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ปลูกได้ตลอดปีและ จะมีผลผลิตมากที่สุด ในฤดูฝน

-บวบเหลี่ยมเป็นผักที่มีระบบ ร า ก ลึกในระดับปานกลาง ดังนั้นในการเตรียมดินเพื่อปลูกควรเตรียมดินโดย การขุดไถดินให้ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร และใส่ปุ๋ ย ห มั กและปุ๋ ย ค อ กที่ย่อยสลายดีแล้วลงไปด้วย

อ่านเนื้อหา ต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!