รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา ผุดโครงการ สร้างงาน จ้างคนว่างงาน 5 เดือน เดือนละ 9 พันบาท ไม่จำกัดวุฒิ อายุ สาขาวิชาที่จบ

รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา ‘สุวิทย์’ ผุดโครงการ อว.สร้างงาน จ้างงานนักศึกษา-คนว่างงาน 5 เดือน เดือนละ 9 พันบาท ไม่จำกัดวุฒิ อายุ สาขาวิชาที่จบ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.จัดโครงการ อว. สร้างงาน สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์ โควิด -19

ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 10,000 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9,000 บาท ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นภาระกิจที่สำคัญ ของ อว. ที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจุดเน้นที่สำคัญตอนนี้คือการสร้างงาน ให้คนมีงานทำ ไม่ใช่มองในระยะสั้นแต่ต้องมองถึงการมีงานทำในระยะยาว ผู้ที่ถูกจ้างงานจะเข้าไปยกระดับชุมชน

ทั้งนี้คาดว่า จะเริ่มรับสมัครได้ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคนนี้ กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการอื่น อาทิ กรณีผู้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือได้รับการเยียวยาจากการเป็นเกษตรกร เป็นต้น

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า โครงการสร้างงานฯ จะรับคนเข้ามาทำงานใน 42 หน่วยงานในสังกัด อว. ซึ่งจะเป็นหน่วยงานจ้างงาน ที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ โดยผู้ได้รับการจ้างงาน นอกจากจะได้งานทำแล้วยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป

affaliate-2

อย่างไรก็ตามทั้ง 42 หน่วยงานของ อว. จะทำหน้าที่รับสมัคร การมอบหมายงาน การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน การฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน การติดตามและประเมินผล เป็นต้น

ที่สำคัญหากผู้ที่ได้รับการจ้างงานต้องการนำทักษะ ที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ สามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ อว.ได้ทันที

รัฐมนตรีว่าการอว. กล่าวต่อว่า หน่วยงานที่จะจ้างงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง ผู้ที่ได้รับการจ้าง จะไปทำงานกระจายอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนต่างๆ มากกว่า 1,500 ชุมชน เน้นการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท

อาทิ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเฝ้าระวัง ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชน การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน นอกจากนี้ ยังมี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ให้ไปทำโครงการคืนผืนป่าให้ประชาชน

ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงานได้แก่ การสำรวจพื้นที่ การจัดทำเขตหมู่บ้าน การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การสำรวจข้อมูลรายแปลง เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมการทำงานในพื้นที่ 2,324,037 ไร่ 16 จังหวัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ทำเรื่อง โครงการช่วยเหลือการผลิตแก่เอสเอ็มอีและโอทอป ในโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

affaliate-2

ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงาน อาทิ การวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การควบคุมการผลิต และกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ไปช่วยเหลือเกษตรกร โดยการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปช่วย

ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงานได้แก่ การช่วยในเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วง เทคโนโลยีการจัดเก็บและยืดอายุของผลผลิตมะม่วง การช่วยผลิตชุดปลูกผัก การช่วยแปรรูปผลไม้ในรูปผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น

“โครงการ อว.สร้างงาน แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะเวลา 5 เดือน แต่จะเป็น 5 เดือนที่มีค่าหากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดหรือนำทักษะ ที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ ซึ่ง อว.พร้อมที่จะเปิดรับ ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วม โครงการการบ่มเพาะธุรกิจของ หน่วยงานของ อว.ได้เลย

affaliate-2

และในระยะต่อไป อว.ก็ได้เตรียมเสนอของบประมาณในส่วนของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน เพื่อการจ้างงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยได้” นายสุวิทย์ กล่าว

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด

affaliate-2

error: Content is protected !!