ยินดีด้วย! อย่าลืมไปทำเรื่อง กลุ่มที่จะได้เงิน 9,000 / ปี จากรัฐ

คนพิ กา ร : ที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ กา ร พ.ศ. 2550 (แก้ไข 2 พ.ศ.2556) ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากอยู่ตามลำพังไม่มีผู้อุปการะ

ครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่นหัวหน้าครอบครัวเจ็ บป่ว ย พิ กา ร ตกงาน เป็นต้น ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการเลี้ยงดูคนพิ กา ร

กระทบต่อการเลี้ยงดูคนพิ กา ร

เงื่อนไข

affaliate-2

ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี (สูงสุด 9,000 บาท/ปี)

อุปโภคบริโภค / ค่าครองชีพ

รักษาพยาบาล

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

หรืออื่นๆ โดยอนุมัติเป็นรายๆ

affaliate-2

กระบวนการจ่ายเงินสงเคราห์

กลุ่มเป้าหมาย : คนพิการและครอบครัว

สถานที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ

affaliate-2

กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเพทฯ สายไหม, มีนบุรี, อ้อมน้อย, ลาดกระบัง

ต่างจังหวัด : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด

อื่นๆ :หน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง

ขั้นตอนการดำเนินการ / เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบคำร้องและข้อเท็จจริง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

คณะกรรมการพิจารณา

เสนอ อพก. / พมจ. / หัวหน้าหน่วยงานพิตารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ

มอบเงินสงเคราห์ฯ ให้กับคนพิการและครอบครัวโอนผ่านบัญชีธนาคาร / เช็ค

เอกสารและหลักฐาน

สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัญชีธนาคาร

อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

affaliate-2

error: Content is protected !!