ยินดีด้วย! อย่าลืมไปทำเรื่อง กลุ่มที่จะได้เงิน 9,000 / ปี จากรัฐ

คนพิ กา ร : ที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ กา ร พ.ศ. 2550 (แก้ไข 2 พ.ศ.2556) ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากอยู่ตามลำพังไม่มีผู้อุปการะ

ครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่นหัวหน้าครอบครัวเจ็ บป่ว ย พิ กา ร ตกงาน เป็นต้น ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการเลี้ยงดูคนพิ กา ร

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!