ฟูจิคูระ ประกาศหยุดกิจการ “โรงงานปราจีนบุรี” ชั่วคราว จ่ายเงินให้พนักงาน 75%

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทางเพจสหภาพแรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี ได้มีการประกาศจากทางบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับการหยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวตามมาตรา75 เฉพาะโรงงานปราจีนบุรี 1 พร้อมจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในวันหยุดที่หยุดงานอัตราร้อยละ 75

เนื่องจากเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าปรับลดยอดการสั่งซื้อลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปอีก อีกทั้งยังพบความล่าช้าในการนำเข้าวัตุดิบจากประเทศมาเลเซีย

ส่งผลให้การวางแผนการผลิตไม่สอดคล้องกับแผนกำลังคน หลายครั้งที่เตรียมกำลังคนไว้แล้ว แต่วัตถุดิบไม่สามารถจัดเตรียมได้ ทำให้ต้องจัดกำลังคนไปทำงานอื่นที่อยู่นอกแผนการผลิตที่ไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้า

และบางช่วงมีวัตถุดิบเข้ามาแต่ไม่ได้จัดเตรียมกำลังไว้อย่างเพียงพอทำให้ต้องการการปิดการทำงานล่วงเวลา ส่งผลให้ประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนการผลิตลดลง

affaliate-2

ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวตามมาตรา 75 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังนั้น บริษัทขอแจ้งให้พนักงานที่ประจำอยู่โรงงานปราจีนบุรี หยุดงานตามวันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.หยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 วัน ได้แก่

-วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

-วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

-วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

affaliate-2

2.หยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 7 วัน ได้แก่

-วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

-วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

affaliate-2

-วันที่จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

-วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

-วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

-วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

-วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

3.โดยบริษัทจะจ่ายเงินเดือนให้พนักงานในวันที่หยุดงานตามประกาศนี้ ในอัตราร้อยละ 75 ต่อวันของฐานเงินเดือน (Base Salary) ที่พนักงานได้รับปัจจุบัน โดยคำนวณดังนี้

-พนักงานประจำรายเดือน = (อัตราค่าจ้างรายเดือน/30) X 75/100

-พนักงานประจำรายวัน = อัตราค่าจ้างรายวัน X (75/100)

ขอบคุณข้อมูล สหภาพแรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี

affaliate-2

error: Content is protected !!