ประกันสังคมยอ มจ่าย ลูกจ้าง-ว่างงาน ผู้เดือ ดร้อน เดือนละ 8,000 บาท

ประกันสังคมยอ มจ่าย ลูกจ้าง-ว่างงาน ผู้เดือ ดร้อน เดือนละ 8,000 บาท

จากสถานการณ์ การแพ ร่ ระบ า ด ประชนได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้าง ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่สำนักงานประกันสังคม นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด)

เรียกประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 7/2563 หารือ การเยี ยวย าให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมนำข้อสรุปเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 เมษายนนี้ ทั้งนี้ที่ประชุมใช้เวลาหารือนานกว่า 4 ชั่วโมง

นายสุทธิ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมได้เห็นชอบให้ สถาณการ การระบาดครั้งนี้ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวน มาก และกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงาน เพื่อเยียวย าผลกระทบที่ร้อ ยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน

ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือเฉลี่ยอ ยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,080 -8,000 บาท ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงาน มีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท

นายสุทธิกล่าวว่า โดยหลังจากนี้ จะนำรายละเอียดเสนอต่อ ครม.เพื่อเห็นชอบ และออ กประกาศกฎกระทรวงต ามรายละเอียดข้างต้น หลังจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

affaliate-2

นายสุทธิกล่าวว่า หากรายละเอียดทั้งหมด ดำเนินการได้ต ามขั้นตอน ประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าได้แน่นอน เพราะในระบบของกระทรวงแรงงาน มีข้อ มูลของลูกจ้างและผู้ประกันตัวอ ยู่แล้ว เบื้องต้น มีอ ยู่ที่ประมาณ 700,000 คน ที่ว่างงานในระบบ

นอ กจากนี้ ประกันสังคมยังต้องรายงานวินัยทางการเงินของกองทุน รวมถึงสภาพคล่องอื่นๆ ให้รับทราบด้วย เพราะครั้งนี้ถือเป็นการใช้เงินจำนวน มาก อาจจะต้องหาแนวทางสำรองเตรียมไว้ด้วย เช่น การกู้ยืมเงินในกรณีที่ปัญหาไม่จบลงในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้

ท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือ ดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ในครั้งนี้ ที่ลาออ ก-เลิกจ้าง อ ยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคน และที่ได้รับผลกระทบ ตรงๆ อ ยู่ที่ 3.5 แสนคน รวมถึงรัฐสั่งปิดอ ยู่ที่ 8 แสนคน (ล็อตเก่า) ผู้ประกันตน มีทั่งหมด 11 ล้านคน เราจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด” นายสุทธิกล่าว

affaliate-2

นายสุทธิกล่าวเพิ่มเติมประเด็นวินัยทางการเงินของกองทุนว่างงานว่า จะต้องรายงานให้ ครม.รับทราบถึงจำนวนเงิน สภาพคล่องเป็นอย่างไร และจะใช้เงินจำนวนเท่าไร เท่าที่ประเมิน จะพย าย ามหมุนสภาพคล่องให้ดีที่สุด

จำนวนเงินกองทุนประกันการว่างงานอ ยู่ที่ประมาณ 1.6 แสนล้านบาท จะพย าย ามบริหารให้พอ หรือแนวทางการจัดหาเงินเพิ่มเติม หากปัญหากินเวลามากกว่า 3 เดือน อาจจะต้องหาแนวทางสำรอง เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!