บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท 3 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นบัตรที่มอบให้กับประชาชนผู้มีร ายได้น้อย โดยได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบี ยน
โดยในแต่ละเดือนจะมีการให้ค่ าครองชีพสำหรับผู้ถือบัตร โดยปกตินั้นจะมีการโอนเงิ นค่ าครองชีพในส่วนของวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภค 300 บ าท

ล่าสุดได้มีการเห็นชอบได้เพิ่มคนละ 500 บ าทต่อเดือน
โดยที่ประชุม ศบศ. ได้มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรคนจน
โดยเพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีร ายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

-ผู้ที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน ปัจจุบันได้ 300 บ าทต่อเดือน จะได้รับ 800บ าทต่อเดือน

affaliate-2

-ผู้ที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปัจจุบันได้ 200 บ าทต่อเดือน จะได้รับ 700 บ าทต่อเดือน

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ได้รับเงิ นรวมทั้งหมด 1,500 บ าท

(500 บ าท x 3 เดือน) ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการเยี ยวย าคนละครึ่ง

โดยใช้ได้ที่ร้านธงฟ้าประชารั ฐและร้านค้ าที่ร่วมรา ยการ

affaliate-2

ข้อมูลzapver555.

affaliate-2

error: Content is protected !!