บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท 3 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นบัตรที่มอบให้กับประชาชนผู้มีร ายได้น้อย โดยได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบี ยน
โดยในแต่ละเดือนจะมีการให้ค่ าครองชีพสำหรับผู้ถือบัตร โดยปกตินั้นจะมีการโอนเงิ นค่ าครองชีพในส่วนของวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภค 300 บ าท

ล่าสุดได้มีการเห็นชอบได้เพิ่มคนละ 500 บ าทต่อเดือน
โดยที่ประชุม ศบศ. ได้มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรคนจน
โดยเพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีร ายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!