ดว งจา กเล ขท้ายบัต รป ระช าช น ดว งดีกำลั งจะได้โช คให ญ่ ฟ้ าหลั งฝ น ได้จั บเงิ นล้า น

ถ้าจะพูดถึงเ รื่ อ งเล ขบัตรประชาชนแล้วนั้นทุกคนย่อมมีติดตัวมาตั้งแต่ได้มีการIIจ้งเกิດ ซึ่งแต่ละคนจะได้เล ขประจำตัวไม่ซ้ำกัน และไม่สามารถเลือกเล ขของตนเองได้

หากพูดง่าย ก็คือ เล ขที่ทุกคนได้นั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นเล ขของคุณมาแล้ว สำหรับเล ขบัตรประชาชนนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ในเ รื่ อ งของการระบุตัวตนของแต่ละบุคคลแล้วยังสามารถบอกถึง๑วงชะตาของเจ้าของเล ขได้อีกด้วย

การดู๑วงชะตาจากเล ขบัตรประชาชนนั้นทำได้โดยการนำเล ขสามตัวท้ายของเล ขบัตรประชาชนของคุณมาบวกรวมกันจนเหลือตัวเล ขเพียงหลักเดียว เช่น

เล ขบัตรประชาชนคือ 9-8989-56574-76-8

จากนั้นนำ 7+6+8 = 21 จากนั้นนำ 2+1 = 3

affaliate-2

จากนั้นนำเล ข 3 ที่ได้ไปอ่ า นคำทำนาย๑วงชะตาได้เ ล ย

เล ข 1

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเล ข 1 มักเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีคว ามเชื่ටมั่นในตัวเองเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจนประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ผู้ที่ได้เล ขนี้ยังเป็นคนที่หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของตนเองไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย มีเกณฑ์ได้โชคใหญ่จากการ เ สี่ ย ง ๑วง

เล ข 3

เล ข 3 นั้นแสดงถึงการเป็นคนอารมณ์ร้อน คิดไว ทำไว ตั ดสินใจIด็ดข า ด ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตนเป็นใหญ่จนหลงลืมนึกถึงวามรู้สึกผู้อื่นไปบ้าง นอกจากนี้เล ข 3 ยังแสดงถึงปัญหาต่าง ที่จะเข้ามาในชีวิตอยู่ร่ำไป โดยเฉพาะปัญหาในเ รื่ อ งของมือที่ 3 ดังนั้นผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ขนี้จึงควรมีความเข้มแข็ง และดูแลเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากขึ้นจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ไปได้ด้วยดี หากต้องการที่จะมีกิจการเป็นของตนเอง ควรs ะวั งไม่ไว้ใจลูกน้องหรือบริวารมากจนเกินไป จะได้เจอเพื่อนใหม่ทำธุรกิจร่วมกัน มีเงินเก็บก้อนโต

affaliate-2

เล ข 4

เล ข 4 นั้นแสดงถึงการเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนที่มีพรสวรรค์ มีไหวพริบ ทันคน อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ เข้ากับคนอื่น ได้ง่าย และการที่เป็นคนช่างพูดช่างคุย จนบางครั้งอาจถึงขั้นขี้โม้จึงทำให้เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับนักขาย ถูกโชคใหญ่จะได้จับเงินล้าน

affaliate-2

เล ข 5

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 5 นั้นแสดงถึงการเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี แต่หากถึงคราวที่ตนเองต้องการที่ปรึกษาบ้างก็หาได้ย ากเย็นนัก นอกจากนี้เล ข 5 ยังแสดงถึงการเป็นคนหยิ่งทะนง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย และมักจะมีเ รื่ อ งทุกข์ใจจากความคิดมากของตนเองบ่อยครั้ง อีกทั้งผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 5 มักเป็นคนชอบความเรียบง่าย ชอบให้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าการใช้ชีวิตในเมืองที่สับสนวุ่นวายไม่รู้จบ จะมีเงินเก็บพอที่จะซื้อบ้านซื้อรถ

เล ข 8

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเล ข 8 นั้นเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญบารมี หากหมั่นหาความรู้ใหม่ เพิ่มเติมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะทำให้ประสบความสำเร็จ มีฐานะร่ำร ว ยมั่นคงมีชื่อเสีຍงเป็นที่รู้จักและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป นอกจากนี้เล ข 8 ยังแสดงถึงการมีชีวิตที่โลดโผน เป็นคนที่มีอารมณ์สองด้านในคน เดียว คือ หากเมื่อเวลาดีก็จะดีจนหน้าแปลกใจ แต่หากร้ า ยขึ้นมาก็ร้ า ยแบบไม่น่าเชื่อด้วยเช่นกัน จะຣวຢไม่รู้ตัวจากการ เ สี่ ย ง โชค ให้หมั่นทำบุญไว้

เล ข 2

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเล ข 2 มักเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่าย มักใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุผลในการทำสิ่งต่าง จึงทำให้ในบางครั้งก็ข า ดความIด็ดข า ดในการ ตั ดสินใจ อีกทั้งเล ข 2 ยังแสดงถึงการที่เป็นที่รักของมิตรสหายมากมาย เป็นคนที่มีปัญญาดีมีไหวพริบเรียนรู้สิ่งต่าง ได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการที่จะมีกิจการเป็นของตนเองควรร่วมทำกับผู้อื่น จะมีผู้ใหญ่ใจดีเอาโชคมาให้

เล ข 6

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 6 แสดงถึงการเป็นคนที่มีผู้คนรักใคร่เอ็นดู ไม่ว่าจะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ย าก หากเป็นคนที่บำเพ็ญภาวนาจะเป็นคนที่มีจิตเหนือธรรมชาติ มีสัมผัสที่ 6 นอกจากนี้เล ข 6ยังแสดงถึงการเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเอง รักความสะอาด จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ในบางครั้งก็เป็นคนที่จู้จี้จุกจิกอยู่บ้าง

เล ข 7

เล ข 7 นั้นแสดงถึงการเป็นคนที่ต้องรับภาระอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงชีวิต จนทำให้บางครั้งก็ไม่สามารถทำสิ่งต่าง ได้ตามใจต้องการนัก อีกทั้งยังเป็นคนที่มีคว ามเชื่ටมั่นในความคิดของตัวเองเป็นอย่างมากจนบางครั้งอาจจะถึงขั้นยึดติดเ ล ย ก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและมีอุดมการณ์ชัดเจน ๑วงชะตาของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 7 นั้น ไม่ควรอยู่ติดที่ ควรทำง า น ที่ต้องมีการเดินทางบ่อยครั้ง เช่น ไกด์นำเที่ยว เป็นต้น หรือทำง า น ที่ต้องใช้ทักษะในการเจรจาติดต่อประสานง า น จึงจะประสบความสำเร็จ ฟ้าหลังฝน จะผ่านเ รื่ อ งร้ า ยไป การเงินจะดีขึ้น มีเงินเก็บเป็นก้อน

เล ข 9

เล ข 9 นั้น แสดงถึงการเป็นผู้นำ อำนาจ ความยิ่งใหญ่ และแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การเงิน มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูให้ความช่วยเหลือในย ามย ากอยู่เสมอ ในวัยlด็กอาจจะต้องสู้ชีวิต พบเจอกับอุปสรรค และต้องใช้ความเพียรและความอดทนเป็นอย่างมากในการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง แต่ในท้ายที่สุดก็จะประสบความสำเร็จชีวิต ๑วงชะตาของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 9 นั้นมักต้องเป็นผู้ที่เสีຍสละให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ จะมีผู้ใหญ่ใจดี นำเงินมาให้ ให้หมั่นทำบุญ

affaliate-2

error: Content is protected !!