ครม. อนุมัติเเล้วให้ประชาชนใช้ไฟฟ้า ฟรีนาน 3เดือน เริ่ม เม.ย.-มิ.ย.63 (กดรับสิทธิด่วน!)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีครมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID เพิ่มเติมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้

1 เห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภทที่ 1 จุด 1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1 จุด 1 จุด 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังง า นดำเนินการโดยให้ใช้เงินเรียกคืนรายได้ เพื่อให้การไฟฟ้ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ

2 เห็นชอบการขย ายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ประเภทที่ 1 จุด 1 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภทที่ 1 จุด 1 จุด 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล สำหรับใบIIจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขย ายระยะ เวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับ

โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเนื่องจากสถานการณ์ COVID ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วน ทั้งภาคครัวเรือนธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนารวมถึงการทำง า นภายในที่พักอาศัย Work From Home ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีจำนวน 50 หน่วยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้

กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID เพิ่มเติมโดยประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินมาตรการดังกล่าว จะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวงเงินประมาณ 9375 ล้านบาทดังนี้

affaliate-2

1 ค่าไฟฟ้าฟรีระยะเวลา 3 เดือนเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนรวม 3029 ล้านบาทกฟน 74 ล้านบาท กฟภ 2955 ล้านบาทจำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์รวม 6 จุด 435 ล้านราย กฟน 205272 ราย กฟภ 6 จุด 23 ล้านราย

2 ขย ายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือนเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนรวม 6346 ล้านบาท กฟน 301 ล้านบาท กฟภ 6045 ล้านบาท รวม 4 จุด 265 ล้านราย กฟน 165567 ราย กฟภ 4 จุด 1 ล้านราย

ขอบคุณมติชนออนไลน์ ขอบคุณที่มา.dothebnews

affaliate-2

error: Content is protected !!