การปลูกมะม่วง 3 ฤดู ไว้ทานเองที่บ้าน ต้นเดียวออกผลดก 3 ครั้งต่อปี

การปลูกมะม่วง 3 ฤดู ไว้ท า น ได้ เองที่บ้าน ต้นเดียวอ อ ก ผลดก 3 ครั้งต่อปี

อย าก จะมีมะม่วงเก็บท า น ได้ตลอดทั้งปีเราก็ต้อง ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง 3 ฤดู ปกติมะม่วงจะมีแค่ในช่วงฤดูข อ ง มันเท่านั้น

แต่วันนี้จะมาเอาใจคนที่ อย ากจะมีมะม่วงทั้งปี จะปลูกไว้เก็บท า น เองหรือขายก็ได้ หากขายในช่วงนอกฤดูจะยิ่งได้ ร า ค า ดี

เพราะว่าตลาดมีมะม่วงค่อนข้างน้อย ส่ ว น ม า กจะนิยมปลูก แ บ บ ตอนกิ่งหรือเสียบ ยอด มีขั้นตอนการปลูก อ ย่ า งไรมาดูกันได้เลย

การเตรียมแปลง ปลูกหลุมปลูก

ให้จัดก า ร เตรียมดินโดยก า รพรวนดินแล้วก็ตากไว้ 10 วัน แล้วพรวนซ้ำแล้วตากอีกรอบ เป็นการพรวนและต า ก ทั้งหมด 2 ครั้ง

จากนั้นก็มาขุดหลุม เตรียมปลูกเลย ข น า ด หลุมแต่ละด้าน อยู่ที่ 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุมและ แถวอยู่ที่ 6 – 8 เมตร

affaliate-2

เผื่อการแตกพุ่ม ขย ายออกไป โดยพอเราขุดหลุมเสร็จก็ต า ก หลุมไว้ก่อน 5 วัน

การปลูก

ในช่วงหน้าฝน จะเหมาะแก่ก า ร ปลูกนั่นคือเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เพราะจะทำให้ต้นมะม่วงตั้นต้นได้เร็วไม่ข า ด น้ำแน่นอน

พอเราเตรียมหลุมไว้แล้วก็เอาปุ๋ ย คอกมาผสมสัก 5 กำมือ/หลุม ผสมเข้ากับปุ๋ ยสูตร 15 – 15 – 15 ใส่ใน ประมาณ 1 กำมือ/หลุม

คลุกผสมกันจ า ก นั้นก็เอาต้นพันธุ์มาปลูกแล้วกลบดินให้เรียบร้อย หาไม้มา ทำหลักยึดเ อ า ไว้ป้องกันไม่ให้ล้ม

affaliate-2

ก า ร บำรุงดูแลมะม่วง สามฤดู

พอเ ร า ปลูกเสร็จแล้ว ห า ก ฝนตกปกติเราก็รอ ให้ฝนรดน้ำให้ได้ แต่ถ้า ไม่มีฝน ก็ให้รดน้ำเลย อาจ จะวันเว้นวันก็ได้ โดยเฉพาะ หน้าแล้งไม่มี ฝนเราก็ต้องรดเ อ ง เราก็เลี้ยงไปเรื่อย ๆ จนต้นมะม่วงอายุได้ประมาณ 3 – 4 ปี ก็จะติดผลแล้ว ก็ปรับการ ให้น้ำมาเป็น 3 วัน/ครั้งก็ได้ จะเป็นระยะติด ด อกและผลด้วย

ในส่วนปุ๋ ยห า ก เป็นช่วงระยะ 1 – 3 ปีของต้นมะม่วง ที่ยังไม่ อย ากให้ติดผล เราก็บำรุงด้วย ปุ๋ ย ค อ กและปุ๋ ย สู ต ร 15 – 15 – 15 ในอัตราที่กล่าวไป ข้างต้น แต่ถ้าหาก เป็นช่วงที่กำลังให้ติดผลนั้นให้ปรับ ม า ใช้ เป็น ปุ๋ ยสูตร ปรับมาใช้ให้ ติดผลนั้น หากให้ติดผลประมาณ เอาไว้ป้องกันไม่ให้ล้มปลอนก้ว ต้นนั้น จะเริ่มแตกหน่อ ออกมา เรา 3 ชั้น ก10 – 10 – 20 และปุ๋ ย คอกในอัตราเดียวกันเลย

affaliate-2

การเก็บเกี่ยวมะม่วง

สำหรับมะม่วง 3 ฤดูนี้จะเป็น ม ะ ม่ ว ง โ ช ค อนัน ซึ่งในช่วง 1 – 3 ปีแรกของ ก า ร ปลูกจะเป็นช่วงที่ต้นกำลังเจริญเติบโต จากนั้นแล้วเราก็จะได้ผลผลิตในช่วง 4 ปีขึ้นไป ซึ่งในช่วง 3 – 6 ปีผลผลิตจะได้ป า น กลาง ปีที่ 7 – 15 จะได้ผลผลิตเยอะ พอเข้าไปปีที่ 16 ผลผลิตก็จะเริ่มน้อยลง มาด้วย

พอเราปลูกไปน า น ๆ หากกิ่งเริ่มเ ก้ ง ก้ า ง ม า กแล้ว ผ ล ผลิตเริ่มน้อย เ ร า ค่อย ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ ยบำรุงไปเหมือนเดิม เพราะว่ามะม่วงนั้นเป็นไม้อา ยุยืนอยู่ได้น า น หลายปีอยู่แล้ว เพียงแต่เ ร า จะต้องบำรุงให้ดีมีติดผลให้ เ ร าเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปีก็พอ ใคร อ ย ากปลูกมะม่วงให้มีเก็บตลอด ก็ล อ งดูได้เลย

affaliate-2

error: Content is protected !!