กลุ่มคนพิการ เตรียมรับเงิน เช็กเลย

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงcovid ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงินจำนวน 1000 บาท เป็นการจ่ายครั้งเดียว ใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยความคืบหน้าล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และพก. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้อง และไม่ต้องลงทะเบียนใดๆดำเนินการ ดังนี้

1)คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และสำหรับคนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลและอบต. จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่า จะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

affaliate-2

2)คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่า จะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th

คนพิการเตรียมรับเงิน 1000 บาท เยียวยาโควิด รอบแรก 29 พฤษภาคมนี้

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!